Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7535
Title: Kütahya ve yakın çevresinde halk hekimliği ile ocak kültü
Other Titles: Folk medicine and the hearth cult in Kütahya and surrounding area
Authors: Taş, Hülya
Baysan, Münire
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Halkbilimi Bilim Dalı.
Keywords: Halk hekimliği
Ocak
Hasta
Hastalık
Tedavi
Kütahya
Folk medicine
Hearth
Patient
Disease
Treatment
Kutahya
Issue Date: 4-Feb-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baysan, M. (2016). Kütahya ve yakın çevresinde halk hekimliği ile ocak kültü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Kütahya ve çevresinde halk hekimliği ile ocak kültü konusunu içermektedir. Çalışma sahası Kütahya merkez ve merkeze bağlı on üç ilçe ile bu ilçelerin 149 köyünü kapsamaktadır. Beş bölümden oluşan tezin ilk kısmı araştırma alanı ile ilgili genel bilgilerden ve konu ile ilgili yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. İkinci bölümünde halk hekimliği ile ilgili genel kavramlar hakkında bilgi verildikten sonra halk hekimliğinin tarihi süreci ele alınmıştır. Üçüncü bölümde Türk halk hekimliğinde ocak kavramı ve ocağın farklı tanımları ile tarihi hakkında bilgi verilmiştir. Tezin dördüncü bölümünde Kütahya ocaklarının yapısal özellikleri incelenmiştir. Bu bölümde Kütahya ocaklarında; ocaklı olmanın yolları, ocaklarda tedavi yöntemleri, ocaklarda yaş dağılımı, kadın-erkek oranı, eğitim durumu, meslek grupları, tedavi şekilleri ile tedavi öncesi yapılan uygulamalar, tedavide kullanılan malzemeler, tedavide tercih edilen renkler, okunan dualar, tedavi sonrası alınan hediyeler ve ocağa başvuran hastaların yapması gereken uygulamalar ele alınmıştır. Son bölümde ise dört yüz yetmiş üç sağaltıcı ile görüşme sonucu elde edilen altmış iki çeşit hastalık ve bunların sağaltım şekilleri, "Kütahya ocaklarında tedavi edilen hastalıklar ve tedavi yöntemleri" başlığı altında ele alınmıştır.
The study area covers Kutahya city center, thirteen districts and 149 villages of these districts. In the first part of the thesis work and research were informed about the work done on the subject with general information .After giving information about the general concepts of folk medicine in the second part of the thesis, the historical process of folk medicine was discussed. The third part provides information about the history of the hearths and different definitions of them in Turkish folk medicine. The structural features of the hearths in Kutahya were examined in the fourt part of the thesis. In this section; ways of being a member of the hearths, treatment methods, the practices carried out before treatment, age distribution, female-male ratio, level of education, occupation, the materials used in the treatment, the preferred colors in treatment, prayers, the gifts after the treatment and the regulations that patients should obey were discussed. In the last chapter, sixty two types diseases obtained from the interviews with four hundred and seventy-three hearth members and their treatment were discussed under the heading of "Diseases and treatments methods in the hearths in Kutahya".
URI: http://hdl.handle.net/11452/7535
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427433.pdf5.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons