Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7527
Başlık: Türkiye'de yayınlanmış sosyoloji dergilerinin içerik analizi
Diğer Başlıklar: Content analysis of sociology journals published in Turkey
Yazarlar: Berkay, Fügen
Çelikel, Özge
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı/Sosyoloji Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Sosyoloji
Dergi
Dergicilik
Türkiye
Sociology
Journal
Journal publishing
Turkey
Yayın Tarihi: 2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çelikel, Ö. (2011). Türkiye'de yayınlanmış sosyoloji dergilerinin içerik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: "Türkiye'de Yayınlanmış Sosyoloji Dergilerinin İçerik Analizi" başlıklı bu çalışmada, dergiciliğin Sosyoloji'nin gelişmesinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğu anlatılmaktadır. Türkiye'de ilk Sosyoloji çalışmaları dergilerde yer aldığı için, bu belgelerin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Bahsedilen dergiler Sosyoloji'nin Türkiye'de tanınmasına ve kurumsallaşmasına büyük ölçüde katkıda bulunmuşlardır. Ancak katkıları sadece Sosyoloji alanıyla sınırlı değilidir. Sosyal Bilimler alanında önemli birçok fonksiyona sahiptirler. Türkiye'de dergicilik ve Sosyal Bilimler etkileşim halinde ilerlemişlerdir. Dergiciliğin sadece Sosyoloji alanında değil, genel olarak Sosyal Bilimler alanındaki yeri verilen örneklerle aktarılmaktadır. "Giriş" ve "I. Bölüm" kısımlarında özellikle bu noktalar vurgulanmıştır. "I. Bölüm" "Türkiye'de Sosyoloji'nin Gelişimi" ve "Türkiye'de Dergiciliğin Gelişimi" şeklindeki iki ayrı alt başlıktan oluşmaktadır. Her iki alanında izlediği yola tanık olmak amaçlanmıştır. Böylelikle birbirlerini şekillendirdikleri noktalar görülecek ve beraber bir değerlendirmenin ne kadar yerinde olduğu anlaşılacaktır. "II. Bölüm"de, çalışmada ele alınan bütün dergilerin tanıtımlarına yer verilmiştir, "III. Bölüm"de ise, dergilerin içerikleri yer almaktadır. Bu bölümlerde amaç, dergilerin başvurulacak önemli kaynaklar olduklarını göstermektir. "Sonuç" kısmında, dergilerin toplumun sözcülüğünü üstlendiği, kimi zaman topluma yön vermeye çalıştığı, kimi zaman da topluma göre ilerlediği genel hatlarıyla anlatılmıştır. Çalışmada incelenen bütün dergileri için, kütüphanelerden alınan orijinal nüshalarından faydalanılmıştır. Orijinalliklerinin bozulmaması için, hiç bir yazımı değiştirilmemeye özen gösterilmiştir. Tezin konusu Türkiye'de yayınlanmış Sosyoloji dergileri olduğu için, incelenecek dergiler seçilirken, amacı aşmayacak şekilde tercihler yapılmıştır. Konuyu tam anlamıyla yansıtacak verileri içeren dergiler ele alınmıştır.
“In this study headed as “Content Analysis of Sociology Journals Published in Turkey”, it is explained how magazine publishing has an important role in development of Sociology. Since first Sociology study as take place in journals in Turkey, importance of these documents is tried to highlight. The said journals have substantially contributed in publicity and corporation of Sociology in Turkey. However, their contributions are not limited with Sociology only. They have many remarkable functions in Social Sciences. Journal publishing and Social Sciences have improved interactively in Turkey. Not only is the importance of journal publishing explained with exemplified in Sociology but also in Social Sciences in general. Particularly these points are highlighted at “Introduction” and “Chapter I” sections. “Chapter I” is composed of two subtitles namely “Development of Sociology in Turkey” and “Development of Journal Publishing in Turkey”. Witnessing to the way followed by both fields has been purposed. Thus, points that they shape each other shall be seen and it shall be understood how a collective evaluation is to the point. In “Chapter II”, promotions of all journals referred in the study have been stated. In “ Chapter III”, contents of journals are provided. In “Conclusion”, section, it has been generally explained that journals have sometimes taken spokerpersonship of society or tried to direct society and moved forward acording to the society. Original copies of all journals examined in this study have been povided from libraries. It is paid attention not to change any expression in order to protect their originalities. Since the subject of the thesis is Sociology journals published in Turkey, journals to be analyzed have been selected as it shall not go beyond its purpose. Journals which include data reflecting the subject exactly have been handled.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7527
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
294811.pdf1.55 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons