Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7524
Title: "Şerhu Meâni'l-Âsâr" eserine göre Ebû Ca`Fer et-Tahâvî'nin metodolojisinde sünnetin kaynak değeri ve ibadetlerde uygulanışı
Other Titles: According to "Ash-Sharh Maân'ı-Âsâr"s working resource value of sunnah in the methodology of at-Tahâwî and his practices in the worships
Authors: Kaya, Ali
Shabani, Fation
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.
Keywords: Fıkıh
Sünnet
Tahâvî
Metodoloji
Fiqh (law)
Sunnah
Tahâwî
Methodology
Issue Date: 26-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Shabani, F. (2011). "Şerhu Meâni'l-Âsâr" eserine göre Ebû Ca`Fer et-Tahâvî'nin metodolojisinde sünnetin kaynak değeri ve ibadetlerde uygulanışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Tahâvî’nin (v. 321/933) metodolojisinde sünnetin kaynak değeri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte kısaca araştırmanın amacı, kaynakları ve yöntemi belirtilmiştir. Birinci bölümde Tahâvî’nin yaşadığı döneminin siyasî, sosyo-ekonomik ve ilmî durumu, hayatı, nesebi ve ilmî gelişimi incelenmiştir. İkinci bölümde ise Tahâvî’nin genel sünnet anlayışı, sünnete yaklaşımı, haber-i vâhidi kabul için metin ve râvîler ile ilgili öne sürdüğü şartlar, hadisler arasında zannedilen ihtilâfların giderilmesi ve bunu yaparken takip ettiği yöntemlerin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.
In this study, is examined the resource value of sunnah in the methodology of at-Tahâwî (d. 321/933). This study consists of an introduction, two chapters and results. In the introduction it is indicated the aim, the sources and the method of the study. In the first chapter has been examined the political, socio-economic and scientific situation, ancestry that Tahâwî lived in and scientific improvement. In the second section is studied Tahâvî’s understanding of circumcision, circumcision approach to Khabar-i-Wahid accepted the conditions put forward by the text and related to the narrators of the hadith is supposed to resolve disputes and in so doing tried to determine what are the methods followed by.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7524
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294810.pdf882.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons