Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7517
Title: Bazı soya (glycine max (L.) merr.) çeşitlerinde verim ile agronomik özellikler arasında ilişkiler
Other Titles: Relationships between yield and agronomic properties in some soy (glycine max (L.) merr.) varieties
Authors: Azkan, Nedime
Çakmak, Fevzi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Soya
Soy
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çakmak, F. (1989). Bazı soya (glycine max (L.) merr.) çeşitlerinde verim ile agronomik özellikler arasında ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Bursa yöresinde bazı soya çeşitlerinde verim ile agronomik özellikler arasında ilişkileri saptamak amacı ile yapılmıştır. Deneme 10 soya çeşidi ile üç tekrarlanalı olarak şansa bağlı bloklar de­neme deseninde 1988 yılında, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Çiftliği arazisi üzerinde kurulmuştur. Denemeden elde edilen bazı agronomik, fenolojik ve morfolojik göz­lem ve ölçümlere ilişkin veriler aşağıda özetlenmiştir. Denemede kullanılan 10 soya çeşidinde; bitki boyu 71,0-44,7 cm. arasında değişirken, bitki boyu en uzun çeşit A-3966 (71,0 cm.) olmuştur. Bitkide bakla sayısı 22,7-11,3 adet arasında yer almış, bitkide en yük­sek bakla sayısını Woodworth (22,7 adet) çeşidi vermiştir. Baklada tane sayısının 2,63-2,07 adet arasında değiştiği gözlemiş, baklada en yüksek tane sayısı A-3966 çeşidinde bulunmuştur. Bitkide tane sayısı 51,1-25,9 adet arasında yer almış, bitkide en yüksek tane sayısını Woodworth çeşi­di vermiştir. Çeşitlerin bakla boyu 4,20-3,67 cm. arasında saptanmış, bakla boyu en uzun çeşit Amsoy-71 olarak belirlenmiştir. Bitkide yandal sayısı 2,70-0,40 adet arasında değişirken, bitkide en fazla yandal sayı­sı Amsoy-71 çeşidinde gözlenmiştir. Bitkide tane ağırlığı çeşitler ara­sında 5,39-3,24 gr. arasında olup, bitkide en yüksek tane ağırlığını Woodworth çeşidi vermiştir. Çeşitlerin 1000 tane ağırlığı 129,1-85,9 gr. arasında bulunmuş, 1000 tane ağırlığı en yüksek çeşit A-3803 olarak tes­pit edilmiştir. Çeşitlerin tane verimi 127,0-83,0 kg/da arasında yer al­mış, tane verimi en yüksek çeşit A-3427 olmuştur. Çeşitlerin sap verimi 320,9-145,8 kg/da arasında olup, en yüksek sap verimi A-3966 çeşidinden elde edilmiştir. Hasat indexi çeşitler arasında %39,5-25,2 arasında de­ğişim gösterirken, en yüksek hasat indexi A-2943 çeşidinde saptanmıştır. Çeşitler arasında bitkide bakla sayısı ve hasat indexi bakımından %5 düzeyinde önemli, bitki boyu, bitkide tane sayısı, bakla boyu, bitki­ de yandal sayısı, 1000 tane ağırlığı ve sap verimi bakımından %1 olası­lık düzeyinde çok önemli farklılıklar belirlenmiştir. Verim ile bitkide tane ağırlığı (r=0,433*). ve sap verimi (r=O,446*) arasında %5 düzeyinde olumlu ve önemli, verim ile bitki boyu (r=0,515**) arasında %1 düzeyinde olumlu ve çok önemli korrelasyonlar tespit edilmiş­tir. Çeşitler arasında tane verimi bakımından istatistiki olarak bir fark bulunmamasına karşın birim alandan en yüksek verimleri veren A-3427 (127,0 kg/da) ve Amsoy-71(117,7 kg/da) çeşitleri özellikle birinci ürün olarak Bursa yöresinde kültürü yapılabilecek çeşitler olarak gösterile­bilir.
This study was conducted to determine the relationships between yields and some agronomic characteristics of ten soybean varieties under Bursa ecological condition in 1988. The variety, A-3427 produced the highest yield (1270 kg/ha seed) and was fallowed by the variety, Amsoy 71 with 1177 kg/ha seed yield. All of the varieties showed statistically significant differences in plant height, pod numbers/plant, seed numbers/plant, pod lenght, secon der branch numbers/plant, 1000-seed weight, straw yield and harvest index. In contrast, there were no significant differences among seed yields, seed numbers/pod and seed weights/plant of the varieties. The correlations between seed yield and plant height, seed weight/ plant, straw yield were found positive and significant while the correla tions of seed yield with vegetation period, the. height of first pod from ground, pod numbers/plant, seed numbers/pod, seed numbers/plant, pod lenght, seconder branch numbers/plant, harvest index and 1000 seed weight were positive but unsignificant in the varieties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7517
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005543.pdf
  Until 2099-12-31
1.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons