Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7510
Title: Murat Gülsoy'un eserlerinde postmodernist ögeler
Other Titles: Postmodern elements i̇n Murat Gülsoy's narrati̇ves
Authors: Erdal, Kelime
Akyıldız, Şeref
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Murat Gülsoy
Postmodernizm
Postmodern dönem
Postmodern felsefe
Postmodern kurmaca
Türk edebiyatında postmodernizm
Postmodernism
The postmodern period
Postmodern philosophy
Postmodern fiction
Postmodernism in turkish literature
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akyıldız, Ş. (2015). Murat Gülsoy'un eserlerinde postmodernist ögeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Murat Gülsoy'un hikâye ve romanlarındaki postmodernist ögeler incelenmiştir. Gülsoy 1970 sonrası Türk edebiyatında postmodernist eserler veren yazarlardan birisidir. Çalışma "Giriş" ve "Sonuç" bölümleriyle birlikte yedi temel bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde tezin genel yapısı detaylandırılmış ve yazar Murat Gülsoy tanıtılmıştır. Birinci bölüm "Postmodernizme Genel Bir Bakış" adını taşımaktadır. Bu bölümde postmodernizmin genel anlamları ve tarihçesi üzerinde durulmuştur. İkinci bölüm "Postmodernist Sanatın Altyapısını Oluşturmak" adını taşımaktadır. Bu bölümde postmodernist eserlerin anlaşılması için gerekli olan temel bilgiler ele alınmıştır. Bu genel bilgiler "Postmodern Dönem" ve "Postmodern Felsefe" olarak iki alt başlığa bölünmüştür. Üçüncü ana bölüm "Postmodern Kurmaca" adını taşımaktadır. Bu bölümde postmodernist edebi eserlerin özellikleri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümün ismi "Türk Edebiyatında Postmodernizm"dir. Bu bölümde Türk edebiyatında postmodernizm akımının nasıl geliştiğine ve postmodernizm içinde değerlendirilen belli başlı isimlerle eserlerine yer verilmiştir. Beşinci bölüm olan "Murat Gülsoy'un Eserlerinde Postmodernist Ögeler"de postmodernizm akımı hakkında elde edilen tüm veriler ışığında Murat Gülsoy'un eserleri incelenmiş, postmodernizm akımının temel özellikleri eserler üzerinde gösterilmeye çalışılmıştır. "Sonuç" kısmında ise yapılan tahliller neticesinde Murat Gülsoy'un postmodern edebiyat içinde nerede durduğu, akımın özelliklerinden hangilerini kullanıp hangilerini kullanmadığı gösterilmiş, elde edilen yargılara yer verilerek genel bir değerlendirme yapılmıştır.
This study is about examining some of the postmodernist elements of Murat Gülsoy's stories and novels. Gülsoy is one of the authors who produced postmodern work after the year of 1970 in Turkish liteature. This work consists of seven basic chapters along with ''Introduction'' and ''Conclusion.'' İn the entrance part general scructure of the thesis was detailed and Murat Gürsoy was introduced. The first chapter was named as ''Overwiev of Postmodernism''. In this section, literal meaning and history of postmodernism was discussed. The second chapter was named as ''Creating the Infrastructure of Postmodern Art.'' In this section, fundamentals were discussed in order to understand postmodern work. This chapterhas also been divided into two sub-heading; "1. The Postmodern Period", "2. Postmodern Philosophy". The third section of this study has the name of ''Postmodern Fiction''. In this section, characteristics of postmodernist texts were emphasised. The fourth section was named as ''Postmodernism in Turkish Literature''. In this chapter, how postmodern movement has developed in Turkish Literature and well-known authors of that period and their works were studied. The fifth section is ''Postmodern Elements in Murat Gülsoy's Narratives''. In this chapter, under the light of all the data about postmodernism movement, all Murat Gülsoy's works were examined, basic features of postmodernism movement were tried to be shown. In the ''Conclusion''section, as a result of the analyse which has been made, where Murat Gülsoy takes place in postmodern literature, which characteristics of the movement he used and which he did not consider, were shown. General evaluation was made according to the entire data has been studied.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7510
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427429.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons