Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7506
Başlık: Pürülan, tüberküloz ve viral menejitlerde beyin omurilik sıvısında adenozin, deaminaz ve sölübl interlökin-2 reseptör düzeylerinin araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of levels of adenosine, deaminase, and subtle interleukin-2 in cerebrospinal fluid in purulent, tuberculosis and viral meningitis
Yazarlar: Gökırmak, Feridun
Karadenizli, Aynur Y.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
Anahtar kelimeler: Adenozin deaminaz
Adenosine deaminase
Menenjitler
Meningitis
Serebrospinal sıvı
Cerebrospinal fluid
Interleukin 2
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karadenizli, A. Y. (1996). Pürülan, tüberküloz ve viral menejitlerde beyin omurilik sıvısında adenozin, deaminaz ve sölübl interlökin-2 reseptör düzeylerinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Tıp dünyasında tüm teknolojik ilerlemelere rağmen menenjitlerin ayırıcı tanısı hala büyük bir problemdir.özellikle beyin omurilik sıvısında (BOS) düşük sayıda hücresi olan pürülan menenjit (PM), başlangıç dönemindeki viral menenjit (VM) ile 1 tüberküloz menenjit (TBM) sıklıkla karışmaktadır.Çalışmamızda t beyin omurilik sıvısında adenosin deaminaz (ADA) aktivitesi ile solübl interlökin-2 reseptör (sIL-2R) düzeylerini ölçtük.ADA enzimi pürin katabolizmasında rolü olan bir enzimdir.T lenfositlerde saptanmıştır.sIL-2R T ve B hücre aktivasyonu sonucunda oluşan ve patogenezinde hücresel immünitenin rol oynadığı birçok hastalıkta artan bir moleküldür. Menenjit olgularında her iki testin, TBM'in VM'ten ayırd edilmesinde çok yararlı olduklarını saptadık. Bazı olgularda PM ile TBM' deki BOS değerlerinin üst üste çakışması nedeniyle bu iki menenjitin ayırd edilmesinde ek parametrelerin de dikkate alınarak değerlendirme yapılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7506
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
048138.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.23 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons