Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7500
Title: Trafik yönetimi ve Bursa kent içi trafik sorunları ve çözüm yolları
Other Titles: Traffic management and Bursa urban traffic problems and solutions
Authors: Atay, Cevdet
Yalman, Feyyaz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Keywords: Personel
Personnel
Trafik
Traffic
Trafik yönetimi
Traffic management
Şehiriçi ulaşım
Urban transport
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalman, F. (1991). Trafik yönetimi ve Bursa kent içi trafik sorunları ve çözüm yolları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizi ve kentimizi çok yakından ilgilendiren sorunlardan biri olan "TRAFİK" konusu iki ayrı bölüm halin de ele alınmıştır. Bunlar; Türkiye'de Trafik Yönetimi, Bursa Kent İçi Trafik Sorunları ve Çözüm Yolları. Türkiye'de trafik yönetimi olgusunu incelemeye tabi tutmadan, salt kentiçi trafik sorunlarını ele almak suretiyle çözüm yolları aramanın gerçekçi bir yaklaşım tarzı olmayacağı düşüncesinden hareketle; önce "Trafik Yönetimi" incelenmiştir. Bu bölümde konu sistematik bir biçimde ele alınarak mevcut yapı ortaya konulmaya çalışılmıştır. İlk olarak örgütsel yapı, merkezi, taşra Ve diğer kuruluşlar şeklinde incelenerek, görev-yetki ve sorumlulukları açıklanmıştır. Bundan sonra, yerel yönetimlerin trafikle ilgili doğrudan sahip olduğu görev ve yetkiler ile merkezi idare ve özerk kuruluşlarla işbirliği halinde sahip olduğu görev ve yetkiler belirtilmiştir. İkinci kısımda; trafik personelinin eğitimi-işe alınması- atanması-sınıflandırılması-tabi olduğu disiplin rejimi sahip olduğu güvence ve güvence yoksunlukları- yetkileri- çalışma sistemi-sayı, araç ve gereç durumu ile eğitim ve denetimi ayrı ayrı alt başlıklar halinde verilmiştir. Üçüncü kısımda örgütün işleyişi ve karar alma konusu; trafiğe ilişkin yasalar ve yasal gelişmeler-düzenlemeler (yasa-tüzük- yönetmelik)-trafik planlaması (altyapı hizmetleri )-traf iğe ilişkin bireysel kararlar (personel-sürücü ve yayalar ile kazalara ilişkin)olmak üzere geniş bir şekilde incelenmiştir. Dördüncü kısımda yönetsel denetim konusu; hiyerarşik ve vesayet denetimi başlıkları altında ele alınmıştır. Bu bölümün i son kısmındise; Bursa kentiçi trafik yönetimi., örgütsel yapı açısından incelenmiş, ilgili kuruluşların personel, taşıt ve araç-gereç durumu gözönünde bulundurularak hu konuda tespitler yapılmıştır. Sözkonusu "Birinci Bölüm"ün incelenmesinde, trafikle ilgili mevzuat güzden geçirilmiş, aynı zamanda bu konuda değerlendirmeler yapılarak bir takım tespitlerde, bulunulmuştur. Ayrıca konularla ilgili olarak yetkililerle görüşülmüş ve konular hakkında görüşler ve kanılara yer verilmiş, ancak bunlar çizelge veya tablolar halinde sunulmamıştır. Araştırmada yasa, tüzük ve yönetmelik ile yönergelerden başka bu konudaki kısmen de olsa inceleme ve araştırmaya yönelik eserlere de yer verilmiştir.. ""Bursa Kent İçi Trafik Sorunları ve Çözüm Yolları"nı incelemeye çalıştığımız ikinci bölümde; öncelikle Bursa kentiçi trafik sorunları, kentiçi trafiğine etki eden faktörler şeklinde ele alınmıştır. Kentiçi trafik yönetimine ilişkin sorunlar; örgütlenmeye, personele, karar almaya, eğitim ve denetime ait olmak üzere birinci bölümdeki tespitlerimize göre ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sorun, Bursa kentiçinde Türkiye genelinden pek farklı bir durum göstermediği için global açıdan değerlendirilmiş ve personelin halkla ilişkileri sorunu da bu kısımda incelenmiştir;. Ayrıca, trafik hizmetlerinden yararlanan sürücü-yaya ve kontrol elemanlarına ilişkin sorunlar ile yol ların fiziksel durumuna ve işaretlemeye ilişkin sorunlar tespit edilmiştir. Sözkonusu trafik sorunlarından kaynaklanan olumsuz etkiler ve kentiçi trafiğine yaptığı tahribat, ayrı bir bölüm halinde ele alınmıştır. Daha sonra, Bursa kentiçi ulaşım planlaması, arazi kullanımı, seyahat talebinin ve kentiçi hareketliliğin belirlenmesi ile toplu taşımacılık hizmeti konularında tespitlerde bulunularak, ileriye yönelik çözüm önerileri, bu tespitler çerçevesinde belirlenmeye çalışılmıştır. Bu arada Bursa için tyapılması tasarlanan "Bursa Kentiçi ve Yakın Çevre Ulaşım ve Toplu taşım Etüdü" hakkında bilgi verilmiştir. Bu bölümdeki bilgileri verirken, konu hakkında akademik düzeyde yapılan araştırma eserlerin yanında, toplu taşım - kentiçi toplutaşım ve kentiçi ulaşım kongrelerinde sunulan bildirilerden yararlanılmıştır. Ayrıca hazırlanan "Bursa Ulaşım Master Planı"ndan, belediye ve trafik şube müdürlüğünden konu hakkında veri elde etme olanağı bulunmuştur. "Sonuç" bölümünde ise çözüm önerileri getirilerek konu değerlendirilmiş ve konu ile ilgili "Kaynaklar" sunulmuştur.*
URI: http://hdl.handle.net/11452/7500
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014534.pdf
  Until 2099-12-31
13.99 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons