Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7498
Title: Türkiye'de örgütlenme özgürlüğü
Other Titles: Freedom of association in Turkey
Authors: Atay, Cevdet
Suberk, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Keywords: Dernekleşme özgürlüğü
Freedom of association
Sendikalaşma özgürlüğü
Unionization freedom
Siyasal partileşme özgürlüğü
Freedom political participiation
Türkiye
Turkey
Örgütlenme özgürlüğü
Organization freedom
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Suberk, B. (1991). Türkiye'de örgütlenme özgürlüğü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez, Giriş bölümü ve tezin ana metnini içeren üç bölüm Dernekleşme, Sendikalaşma ve Siyasal partileşme özgürlüğü olmak üze re dört bölümden oluşmaktadır. Özgürlük kavramının birden fazla kavramla ilişkili olması,. özgürlük düşüncesiyle ilgili görüşlerin ve anlayışların çeşitliliği tez konusunun özgürlük ve hak kavramlarıyla içiçeliği ve yarı hukuk sal yapışı giriş bölümünün geniş tutulmasını gerekli kıldı. Giriş bölümünde, özgürlük kavramıyla ilgili çeşitli düşünce ve anlayışlara yer verildi. özgürlük ve tezin ana konusuyla ilgili kavramlar arasındaki ilişki ortaya kondu. Bu bolümde ayrıca örgütlenme özgürlüğü ve özgürlükler başlığı altında pozitif hukuk da yer alan belli başlı özgürlüklere kısaca değinildi ve örgüt kavramı açıklandı. ' Dernekleşme özgürlüğü bölümünde, Türkiye'deki dernekleşme hareketinia-jfcdrihsel gelişimi ve eski hukuksal düzenlemeler ile var. olan hukuksal düzenlemeler arasında karşılaştırmalı açıklama yapıldı. Dernekleşme özgürlüğüne üyelik ve faaliyetlerine getiri len sınırlama ve kısıtlamalar belirtildi. Görüldüğü üzere dernekleşme özgürlüğüne Anayasa ve ilgili yasalarda kuruculuktan faaliyet özgürlüğünün kullanılmasına değin varan sınırlamalar bulunmaktadır. Sendikalaşma özgürlüğü bölümünde ise, çalışan kitlelerin ekonomik, i sosyal ve kültürel gelişimlerini ve haklarını, çalışma özgürlüklerini yani daha iyi hayat şartlarını sağlama amacını hedeflediğinden ulusun sosyo-ekonomik yapısında önemli bir yere sahiptir. Bu bölümde sendikalaşma özgürlüğünün ülkemizdeki tarihsel gelişimi, eski ve var olan yasaların karşılaştırılması yapıldı. Günümüzde geçerli olan ilgili yasalar bağlamında sendikalaşma özgürlüğünün hukuksal çerçevesi çizildi. Kuruluşları, faaliyetleri, üyelik şekilleri ve kapatılışları belirtildi. Türkiye ve Uluslararası Çalışma örgütü arasındaki ilişkiler tarihsel süreç içresinde anlatıldı, ve ILO standartları ile sendikal hak ve Özgürlükler ile ilgili yasal düzenlemelerimizin uyumu tartışıldı. Sendikaların hukuksal olarak özgürlükleri ve hakları belirtildi. Burada ilgili son yasal düzenlemelerin, sendikal özgürlüklerin kullanımını önemli oranda zorlaştırdığı görülmektedir. Bu durum ILO sendika özgürlüğü komitesi tarafından özellikle saplanmıştır. Günümüzde Çalışanların önemli bölümü sendikasız durumdadır. Siyasal partileşme özgürlüğü bölümünde, siyasal partinin tanımı, işlevleri, insan ve siyaset ilişkisi ve modernleşme ile olan bağlantısı genel hatlarıyla ele alındı. Siyasal partileri tarihsel gelişim süreci içresinde hukuksal durumları kuluşları üyelik biçimleri, faaliyet özgürlükleri, kapatılışları eski ve var olan hukuksal düzenlemeler ile birlikte açıklandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7498
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014533.pdf
  Until 2099-12-31
8.84 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons