Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7487
Başlık: Hipertiroidili olgularda aritmi cinsleri ve sıklığı ile EKG değişiklikleri
Diğer Başlıklar: Types and frequency of arrhythmia and ECG changes in patients with hyperthyroidism
Yazarlar: Yumrukçallı, Birsen
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Aritmi-kardiyak
Arrhythmia-cardiac
Elektrokardiyografi
Electrocardiography
Hipertiroidizm
Hyperthyroidism
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yumrukçallı, B. (1991). Hipertiroidili olgularda aritmi cinsleri ve sıklığı ile EKG değişiklikleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu araştırma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji polikliniğine müracaat eden ve hipertiraidi tanısı konulan yaşları 14-65 arasın da değişen 54 kadın, 16 erkek toplam olarak 7G olguda yapıl mıştır. Çalışma kapsamına giren hipertiroidili olgularda mey dana gelen aritmi türleri ve sıklığı ile elektrokardiyografik değişiklikleri araştırılmıştır. Hipertiroidili olgularda % 94.3 atrial aritmi, % 2D. 7 ventriküler aritmi, % 16.9 oranında da her iki aritmi türü nün birlikte görüldüğü, kadın olgularda bu aritmilerin daha sıklıkla meydana geldiği saptanmıştır.-57- Atrial aritmilarden sinüzal taşikardinin ön planda olduğu dikkat çekmiştir. Atrial fibrilasyon % 7.5 oranında gözlenmiştir. Bu arada önemsiz aritmiler gibi kabul edilen ancak sık geldiğinde ventrikül performansını bozduğu için önem kazanan PAT {% 33), APS (% 7.5); l/PS (% 1.8) ve respiratuvar aritmiler (.% S.k) in de oluştuğu izlenmiştir. Olgularımızda ventriküler aritmiler daha az sıklıkla (% 2D. 7) izlenmesine rağmen (% 17) oranında UPS ve (% 5.6) oranında dal bloku saptanmasıda hipertiroidinin ihmal edilemiyecek derecede atrial ve ventriküler aritmilerle birlikte seyrettiği sonucunu vermektedir. Ayrıca tiroid hormonlarının yüksekliği; aritmi sıklı ğı, aritmilerin cinsleri ve kalb hızı arasında bir korrelasyonun olup olmadığı incelendiğinde artan (T,) hormon düzeyleri ile atrial aritmilerin sıklıkla görülmesi arasında doğru sal bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmış ve bu doğrusal ilişkinin artan T, hormon düzeyleri ile kalb hızı arasında da görüldüğü tesbit edilmiştir. Hipertiroidili olguların elektrokardiyogramlarında aritmilerin dışında ST-T değişiklikleride incelenmiştir. Aterosklerotik faktör olmadığı halde, hipertiroidili olgularda önemli ölçüde ST segmentinde ve T dalgasında de ğişiklikler olabileceği saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7487
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
013495.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.91 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons