Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7465
Title: Anne kord ve bebek topuk serumlarında lipid profillerinin kıyaslanması
Other Titles: Comparison of lipid profiles in mother cord and baby heel serums
Authors: Aydoğmuş, Erkan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Anneler
Bebekler
Fetal kan
Lipidler
Plazma
Mothers
Infant
Fetal blood
Lipids
Plasma
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydoğmuş, E. (1989). Anne kord ve bebek topuk serumlarında lipid profillerinin kıyaslanması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Doğum esnasında anne, kord ve bebek topuk kanlarını toplayarak yaptığımız bu çalışmanın amacını kısaca özetlersek; anne, kord ve bebeklerin lipid metabolizmasındaki değişiklikleri ve familyal hiperlipideminin erken tanısında apolipoprotein B ölçüm değerinin incelenmesiydi. Lipid değerlerine göre anneler normolipidemik ve hiperlipidemik diye 2 gruba ayrıldı. Anne ve kord serumlarında şeker, üre, ürik asit, kreatinin, billurubin, SGOT, SGPT, alkalan fosfataz, Na, K, Cl gibi biyokimyasal parametreler ölçüldü. Anne ve kord serumlarında protein elektroforezi, total protein ve albumin miktar belirtimi yapıldı. Anne ve kord serumlarında kolesterol, trigliserit, total fosfolipid, HDL-fosfalipid, HDL-kolesterol parametreleri ölçüldü. LDL-kolesterol ve VLDL-kolesterol değerleri ve trigliserit değerlerinden ve lipid elektroforezi değerlerinde kantitatif olarak hesaplandı. Anne, kord ve bebek topuk serumlarında Laurell roket elektroforezi ile apolipoprotein B miktarı belirtimi yapıldı. Normolipidemik ve hiperlipidemik anne gruplarında a - Genel lipid parametreleri incelendiğinde; Trigliserit normolipidemik anne serumunda % 160.11 ±11.6 mg (x ±SH) ortalama değerinde iken, hiperlipidemik anne serumlarında daha yüksek değerde olduğu görüldü (% 270 ±9.7 mg). Kord serumlarmdaki trigliserit değerleri hiperlipidemik annelerde, normolipidemik annelere göre daha yüksekti. Normolipidemik anne serumunda %220±9.1 mg olan total kolesterol miktarı, hiperlipidemik anne serumlarında % 278.3 ±7.6 mg gibi bir değerde daha yüksek olarak gözlendi. Her iki anne grubundaki anne serumlarındaki total kolesterol, trigliserit, total fosfolipid değerleri, kord serumlarındaki değerlerden önemli derecede yüksek bulundu. b - Grupların kolesterol profilleri incelendiğinde; Normolipidemik anne serumunda saptanan % 75.4 ±11.6 mg HDL-K ortalama değeri, hiperlipidemik anne serumlarında % 67.1 ±3.2 mg idi. Bu hiperlipidemiklerde normolipidemiklere kıyasla istatiksel açıdan önemli derecede düşüktü. VLDL-Kolesterolün hiperlipidemik anne ve kord serumlarındaki ortalama değerlerinin normolipidemik anne serumlarındaki ortalama değerlerinden daha yüksek olduğu gözlendi. Hiperlipidemik anne serumlarmdaki LDL-kolesterol ortalama değerleri, normolipidemik annelerin değerlerinden yüksek olarak bulundu. Kord serumlarında da durum aynı idi. Hiperlipidemik anne ve kord serumunda oranı, HDL normolipidemik annelerin oranlarından yüksek olduğu HDL saptandı. c - Lipid elektroforezi incelendiğinde; Anne serumları arasında lipid elektroforezi ortalama değerleri birbirleri ile uyumluydu. Kord serumlarında da aynı uyum gözlendi. Oysa ki, normolipidemik anne serumunda ortalama %46.4 ±1.6 mg olan β-lipoprotein, kord serumundaki % 34.6 ±1.9 mg gibi bir ortalama değere göre daha yüksekti, pre 6 lipoprotein normolipidemik anne serumunda, kord serumundan daha düşük olarak bulundu. Her iki gruptadaki anne serumu ve kord serumundaki ortalama değerleri birbirine yakındı. Normolipidemik ve hiperlipidemik anne serumlarında β / α oranı, kord serumlarına göre daha yüksekti. d - HDL fraksiyonları incelendiğinde; HDL-kolesterol normolipidemik anne serumunda, hiperlipidemik anne serumundan daha yüksek olarak bulundu. HDL-fosfo- lipid'in ise hiperlipidemik anne serumunda daha yüksek olduğu görüldü. e - Apolipoprotein B normolipidemik anne serumunda % 97.71 ±2.14 mg (x +SH) ortalama değerde iken, hiperlipidemik anne serumunda % 101.27 ±1.97 mg bulundu. Kord serumları arasında da istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmamasına rağmen, hiperlipidemiklerde daha yüksek bulundu. Hiperlipidemik annelerin bebeklerine ait Apo B ortalama değerlerinin, normolipidemik annelerin bebeklerinin ortalama değerlerinden yüksek olduğu görüldü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7465
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006265.pdf
  Until 2099-12-31
4.73 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons