Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7457
Title: Finansal okuryazarlığın ülke ekonomisindeki yeri ve finansal okuryazarlık düzeyinin tespit edilmesi: Bursa ili uygulaması
Other Titles: The place of financial literacy in the national economy and determining financial literacy level: An application of Bursa province
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Yücel, Elif
Kuyumcu, Oğuz
Keywords: Finansal bilgi
Finansal okuryazarlık
Makro ekonomi
Finansal okuryazarlık düzeyi
SPSS analizi
Financial information
Financial literacy
Macro economy
Financial literacy level
SPSS analysis
Issue Date: 23-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücel, E. ve Kuyumcu, O. (2018). "Finansal okuryazarlığın ülke ekonomisindeki yeri ve finansal okuryazarlık düzeyinin tespit edilmesi: Bursa ili uygulaması". International Journal of Social Inquiry, 11(2), 395-422.
Abstract: Günümüzde sürekli olarak piyasaya yeni finansal ürün ve hizmetler sunulmakta ve gerek tasarruf gerekse yatırımlar için çok sayıda ve karmaşık seçenekler oluşturulmaktadır. Bu durum da özellikle finansal bilgi düzeyi yetersiz olan bireyleri finansal hatalara sürüklemektedir. Bireylerin yaptıkları finansal hatalar zinciri de zamanla tüm ekonomiye yayılmakta ve ülke ekonomisi zarar görmektedir. Dolayısıyla bireylerin finansal konularda bilinçli, etkin ve güvenilir kararlar alabilmesi anlamına gelen finansal okuryazarlık kavramı esasen makro düzeyde önem verilmesi gereken bir konudur. Bu önem doğrultusunda hazırlanan bu çalışmanın temel amacı da ülkemizde temel finansal okuryazarlık düzeyinin ölçülmesi ve gelişimi için önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla çalışmada anket yöntemi uygulanmış ve elde edilen bulgular SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak Bursa ilinde temel düzey finansal okuryazarlık düzeyinin yeterli olduğunu ancak finansal okuryazarlığın daha da geliştirilmesinin faydalı olacağı görüşüne ulaşılmıştır. Ayrıca ankete katılanların borç yönetimi, tasarruf ve emeklilik konularına önem verdiği ancak yatırım yapmakla pek ilgilenmediği görülmüştür. Ankete katılanların demografik özelliklerinin temel finansal okuryazarlık düzeyine etkisi incelendiğinde ise cinsiyet farkının büyük bir etkiye sahip olmadığı ancak eğitim düzeyi arttıkça finansal okuryazarlığın arttığı, yaş arttıkça finansal okuryazarlığın düştüğü tespit edilmiştir.
Today, new financial products and services are being offered to the market continuously and complex options are created for both investments and savings. So this situation, leads to people that have insufficient financial information, making financial mistakes. The financial mistake chain of individuals is also spreading over the whole economy and the country's economy is suffering. Therefore, the concept of financial literacy, which means that individuals can make informed, efficient and reliable decisions in financial matters, is a matter that should be given importance at macro level. The main objective of this study, which is prepared in line with this importance, is to measure the level of basic financial literacy in our country and evaluate the proposals for its development. For this purpose, survey method was applied as a method in the study and the findings were analyzed with the SPSS package program. Consequently it was concluded that the basic level of financial literacy in Bursa proved to be sufficient but further improvement of financial literacy would be beneficial. In addition, it was seen that the respondents attach importance to debt management, saving and retirement issues but were not interested in investing. When the demographics of the participants in the survey were examined, it was found that the gender gap did not have a significant effect but while education level increased the financial literacy also increased, on the contrary while age level increased the financial literacy decreased.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Elif Yücel'in danışmanlığında Oğuz Kuyumcu tarafından hazırlanan "Finansal okuryazarlığın makro ekonomik önemi ve ülkemizde finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi: Bursa ili uygulaması" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/607717
http://hdl.handle.net/11452/7457
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_17.pdf402.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons