Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7452
Title: İklim değişikliğine karşı kentsel kırılganlık: İstanbul için bir değerlendirme
Other Titles: Urban vulnerability to climate change: An assessment on Istanbul
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
Kaya, Yasemin
Keywords: İklim değişikliği
Kentsel kırılganlık
Kırılganlık göstergeleri
Kentsel direnç
İstanbul
Climate change
Urban vulnerability
Vulnerability indicators
City resilience
Issue Date: 19-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, Y. (2018). "İklim değişikliğine karşı kentsel kırılganlık: İstanbul için bir değerlendirme". International Journal of Social Inquiry, 11(2), 219-257.
Abstract: Nüfusun ve ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı merkezler olan kentlerde iklim değişikliğine bağlı riskler giderek artmaktadır. İklim değişikliği, neden olduğu zincirleme etkilerle birlikte, kentsel yaşamın tüm boyutlarını etkilemekte, kentli nüfusun yaşamını ve geçim kaynaklarını tehdit etmekte hatta kitlesel göçe neden olabilmektedir. Kentlerin özgün sosyo-ekonomik ve mekânsal yapısı, onları iklim değişikliğinin etkilerine daha açık ve duyarlı yani daha kırılgan hale getirmektedir. Bu nedenle iklim değişikliğini hesaba katmaksızın kentlerin geleceğini planlamak mümkün değildir. Kentleri iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmenin ilk adımı ise kente özgü kırılganlıkların belirlenmesidir. Bu iddiadan hareketle çalışmada, kentlerin iklim değişikliğine karşı kırılganlığını belirlemede kullanılabilecek göstergeleri tespit etmek ve bu göstergeler vasıtasıyla İstanbul’un kırılganlığına ilişkin genel bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde öncelikle iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkisi ele alınmış daha sonra kentsel kırılganlığın değerlendirilmesinde başvurulabilecek bir gösterge seti hazırlanmıştır. Çalışmada son olarak gösterge setinden hareketle İstanbul’un iklim değişikliğine karşı kırılganlığı değerlendirilmiştir.
Risks related to climate change increase continuously in urban centers with concentrated population and economic activities. Climate change and successive effects influence all aspects of urban life, threaten the life and livelihood of the urban population and even lead to mass migration. The unique socio-economic and spatial structure of the cities increases their sensitivity to the effects of climate change, thus rendering them vulnerable to climate change. Therefore, it is not possible to plan the future of urban areas without considering the climate change. The first step in creating resilient cities to climate change is to determine the urban-specific vulnerabilities. Based on this premise, the present study aimed to identify the indicators of urban vulnerability to climate change and to assess İstanbul's vulnerability based on these indicators. In the framework of the above-mentioned objective, initially, the effects of climate change on cities were scrutinized, and then the indicators that could be applied in the assessment of urban vulnerability were determined. Finally, the vulnerability of İstanbul to climate change was evaluated based on the determined indicators.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606756
http://hdl.handle.net/11452/7452
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_11.pdf412.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons