Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7448
Title: Türkiye’de vergi düzenlemeleri ve muhasebe standartları açısından inşaat taahhüt İşletmelerinde finansal raporlama
Other Titles: Financial reporting in the construction contracting companies in turkey in perspective from tax regulations and accounting standards
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mustafa Kemalpaşa Meslek Yüksek Okulu.
Gençoğlu, Ümit Gücenme
İşseveroğlu, Gülsün
Keywords: İnşaat taahhüt işleri
Tamamlanma yüzdesi yöntemi
Dönemsel raporlama
Construction contracting works
Percent complete method
Periodic reporting
Issue Date: 27-Oct-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gençoğlu, Ü. G. ve İşseveroğlu, G. (2018). "Türkiye’de vergi düzenlemeleri ve muhasebe standartları açısından inşaat taahhüt İşletmelerinde finansal raporlama". International Journal of Social Inquiry, 11(2), 135-151.
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’deki inşaat taahhüt işletmelerinin vergi mevzuatı ile Muhasebe Standartları uygulamalarının farklılığı üzerinde durulmakta ve bu farklılığın dönem karlılığı ve finansal raporlama üzerindeki etkisinin açıklanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle vergi mevzuatımıza göre inşaat tahakkuk işlerinin raporlanmasında kullanılan “tamamlanma yöntemi” ele alınmaktadır. Ardından, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan ve bugüne kadar gerek ‘İnşaat Sözleşmeleri’ ve gerekse hasılatın kaydı ve raporlanmasında kullanılan muhasebe standartlarını yürürlükten kaldıran TFRS 15’in, mevcut standartlara göre getirdiği yenilikler açıklanmıştır. Ayrıca çalışma, 2018 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanan 29.07.2017 tarihli, BOBİ FRS’de inşaat işletmelerine ilişkin düzenlemeler ve tüm bu farklı düzenlemelerin karşılaştırılmasını kapsamaktadır. Literatür ve mevzuat taraması ile gerçekleştirilen çalışmada, mevcut durum tespiti yapılarak farklılıkların sonuçları yorumlanmaktadır.
The main focus is of this study to explain the difference between tax legislation and Accounting Standard applications of construction contracting companies in Turkey and how this difference affects the profitability of the period and financial reporting. For this purpose, firstly, the completion method which is used in the reporting of construction accrual transactions according to tax legislation is considered. After that, TFRS 15 which has been applied since 1 January 2018 and removed all accounting standards about 'Construction Contracts', recording and reporting of revenue and this standard’s innovations to existing standards is examined. In addition, the study includes comparing, the arrangements for the construction companies in Financial Reporting Standard for Large and Medium-sized Entities (BOBİ FRS), which was started to be implemented from the beginning of 2018, dated 29.07.2017 and all these different regulations. The study was conducted by literature and legislation survey, the current situation is determined and the results of the differences are interpreted.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606720
http://hdl.handle.net/11452/7448
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_7.pdf284 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons