Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7445
Title: Türkiye ve bir grup ülke için çatışma verilerinin kuvvet yasasına uygunluğu
Other Titles: Suitability of conflict data for power law for Turkey and a group of countries
Authors: Çelik, Sadullah
Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
Oğuzlar, Ayşe
Keywords: Kuvvet yasası dağılımı
R
BigQuery
GDELT
Çatışma
Power law distribution
Conflict
Issue Date: 27-Sep-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, S. ve Oğuzlar, A. (2018). "Türkiye ve bir grup ülke için çatışma verilerinin kuvvet yasasına uygunluğu". International Journal of Social Inquiry, 11(2), 61-80.
Abstract: Bugün birçok toplumsal sorun, bir bireye ya da gruba yönelik sürekli bir şiddeti içermektedir. Bu sorunlar; aile içi şiddet, kadına yönelik cinsel şiddet, sivil saldırılar, şiddetli çatışmalar, şiddetli protestolar, terör eylemleri ve ulusal güvenliğe yönelik siber saldırılar ile ticarete yönelik siber saldırılardır. Özellikle hükümetler ve politik yapıcılar bu şiddet olaylarının ölçülmesi sayesinde stratejiler geliştirerek birçok toplumsal olayın en düşük zarar ile sonuçlanmasını sağlamaktadır. Bugün, bu şiddet olaylarının şiddetini ölçmek için bir kuvvet yasası kullanılmaktadır. Genel olarak, kuvvet yasası bir olayın frekansının olayın artan boyutundan daha hızlı azaldığını tanımlar. Teknik olarak, bir "kuvvet yasası", birinin diğerinin gücü olarak değişen iki büyüklük arasındaki matematiksel ilişkiyi ifade etmektedir. Bu çalışmada, kuvvet yasalarını ve diğer uzun kuyruk dağılımları basitleştiren R’nin “poweRlaw” paketi kullanılmıştır. Çalışmada, 2014-2017 yılları arasında GDELT’ten elde edilen çatışma verileri kullanılarak; Irak, Suriye, Türkiye, Filistin, Ukrayna, Afganistan, İsrail ve Rusya’daki çatışmaların kuvvet yasası dağılımına uygun olup olmadığı test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Türkiye ve Afganistan’daki çatışmaların kuvvet yasası dağılımına uygun olmadığı; Irak, Suriye, Filistin, Ukrayna, İsrail ve Rusya’daki çatışmaların kuvvet yasası dağılımına uygun olduğu bulunmuştur. Buradan kuvvet yasası dağılımının ölçeğe göre değişmediği, yani farklı yerlerden elde edilen verilerin aynı dağılım özelliklerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
Today, many social problems involve constant violence towards an individual or a group. These problems are; domestic violence, sexual violence against women, civil attacks, violent conflicts, violent protests, acts of terrorism, and national security. In particular, governments and policy makers have developed strategies through the measurement of these violent events, resulting in the most harmful consequences of many social events. Today, the power law distribution is used to measure the severity of these violent incidents. In general, the power law defines that the frequency of an event is decreasing faster than the increasing size of the event. Technically, a "power law" refers to the mathematical relationship between two quantities that change as the power of one's other. In this study, the "poweRlaw" package of R, which simplifies power laws and other long tail distributions, is used. Using the conflict data obtained from GDELT between 2014 and 2017, Iraq, Syria, Turkey, Palestine, Ukraine, Afghanistan, Israel, and Russia are tested whether their conflict data is suitable for power law. The results of the analysis of the conflicts in Turkey and Afghanistan are not suitable for power law distribution; the conflicts in Iraq, Syria, Palestine, Ukraine, Israel and Russia are found to be suitable for distribution of power law. It is concluded that the distribution of power law does not depend on the scale, that is, the data obtained from various places has the same distributional characteristics.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606664
http://hdl.handle.net/11452/7445
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_4.pdf456.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons