Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7443
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBoz, Hakan-
dc.contributor.authorKoç, Erdoğan-
dc.date.accessioned2020-01-30T11:40:48Z-
dc.date.available2020-01-30T11:40:48Z-
dc.date.issued2018-11-20-
dc.identifier.citationBoz, H. ve Koç, E. (2018). "İtkisel (dürtüsel) satın alma davranışının nedenleri ve sonuçları: Turizm ve konaklama sektöründe bir çalışma". International Journal of Social Inquiry, 11(2), 17-45.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606646-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7443-
dc.descriptionBu çalışma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Erdoğan Koç'un danışmanlığında Hakan Boz tarafından hazırlanan "Turistik ürün satın alma karar sürecinde itkiselliğin rolü: Psikonörobiyokimyasal analiz" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractİtkisellik daha çok sosyoloji ve psikoloji alanında araştırılan bir konu iken son yıllarda pazarlama alanındaki çalışmaların da yapıldığı görülmektedir. İtkisellik ile ilgili çalışmalarla eşgüdümlü olarak itkiselliğin ve itkisel satın alma davranışının da toplum genelinde hızla arttığı görülmektedir. Çalışmalara bakıldığında itkisel satın alma davranışının toplam satın alma kararlarının %95’ine kadar ulaştığı görülmektedir. Bu nedenle çalışmada tüketicileri itkisel satın alma davranışına iten faktörler ve itkisel satın alma davranışının sonuçları incelenmiştir. Araştırma kapsamında araştırmaya katılmayı kabul eden Uşak’ta 247, İzmir’de 76, İstanbul’da 105, Akhisar’da 50, Merzifon’da 21, Ankara’da 41 ve Balıkesir’de 18 kişi olmak üzere 558 kişiden veri toplanmıştır. Araştırma verilerine nicel araştırma deseninde anket ile kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında para ve zaman müsaitliği tüketicileri itkisel olarak tatil paketi satın alma eğilimine sevk etmektedir. Buna karşın tüketicilerin duygudurum düzeyi, sebatsızlık, tatil ihtiyacının şiddeti, bilişsellik ihtiyacı, para ve miktar indiriminin itkisel satın alma eğilimine etkisi bulunmamaktadır. Son olarak saf ve planlı olarak satın alınan tatil paketinden sonra tüketiciler aldıkları hizmetten tatmin olurken öneri ve hatırlama yoluyla itkisel satın alma davranışında bulunan tüketiciler ise aldıkları mal veya hizmetlerden memnun olmamaktadırlar. İleride yapılacak araştırmalarda itkisel satın alınan mal veya hizmetlere karşı tüketicilerin farklı tutumları incelenmelidir.tr_TR
dc.description.abstractWhile impulsivity is a subject that has been explored more in sociology and psychology, it seems that in recent years there has been a considerable increase in the field of marketing. At the same time, it seems that the impulsivity/impulsive buying behavior are rapidly increasing in society as a whole. According to the literature, impulsive buying behavior can accounts up to 95% of all purchases. For this reason, the main purpose of the study were investigated the factors affecting the tendency to impulsive buying behavior and the results of impulsive buying behavior. Data were collected from 558 participants who agreed to participate in the research, including 247 in Uşak, 76 in İzmir, 105 in Istanbul, 50 in Akhisar, 21 in Merzifon, 41 in Ankara and 18 in Balıkesir. The research data were collected by means of questionnaire. According to the study results, the availability of money and time leads consumers to tend to impulsive buy holiday packages. On the other hand, consumers' mood level, impatience, severity of holiday need, need for cognition, amount of money and quantity discount have no statistically effect on the tendency to impulsive buying. Consumers who have a tendency to impulsive buying are buying impulsive. Finally, after a holiday package purchased in a pure and planned impulsive buying, consumers are satisfied with the service they receive, while consumers who are in the behavior of purchasing by recommendation and reminder impulsive buying behavior are not satisfied with the service they receive. Future research should examine the attitudes of consumers towards goods or services that are purchased impulsive.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPazarlamatr_TR
dc.subjectTüketici davranışıtr_TR
dc.subjectTurizmtr_TR
dc.subjectİtkisel (dürtüsel) satın almatr_TR
dc.subjectİtkisel satın alma çeşitleritr_TR
dc.subjectMarketingen_US
dc.subjectConsumer behavioren_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectİmpulsive buying behavioren_US
dc.subjectTypes of impulsive buying behavioren_US
dc.titleİtkisel (dürtüsel) satın alma davranışının nedenleri ve sonuçları: Turizm ve konaklama sektöründe bir çalışmatr_TR
dc.title.alternativeCauses and consequences of impulsive buying behaviour: A study in the tourism and hospitality sectoren_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage17tr_TR
dc.identifier.endpage45tr_TR
dc.identifier.volume11tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_2.pdf566.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons