Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7443
Başlık: İtkisel (dürtüsel) satın alma davranışının nedenleri ve sonuçları: Turizm ve konaklama sektöründe bir çalışma
Diğer Başlıklar: Causes and consequences of impulsive buying behaviour: A study in the tourism and hospitality sector
Yazarlar: Boz, Hakan
Koç, Erdoğan
Anahtar kelimeler: Pazarlama
Tüketici davranışı
Turizm
İtkisel (dürtüsel) satın alma
İtkisel satın alma çeşitleri
Marketing
Consumer behavior
Tourism
İmpulsive buying behavior
Types of impulsive buying behavior
Yayın Tarihi: 20-Kas-2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Boz, H. ve Koç, E. (2018). "İtkisel (dürtüsel) satın alma davranışının nedenleri ve sonuçları: Turizm ve konaklama sektöründe bir çalışma". International Journal of Social Inquiry, 11(2), 17-45.
Özet: İtkisellik daha çok sosyoloji ve psikoloji alanında araştırılan bir konu iken son yıllarda pazarlama alanındaki çalışmaların da yapıldığı görülmektedir. İtkisellik ile ilgili çalışmalarla eşgüdümlü olarak itkiselliğin ve itkisel satın alma davranışının da toplum genelinde hızla arttığı görülmektedir. Çalışmalara bakıldığında itkisel satın alma davranışının toplam satın alma kararlarının %95’ine kadar ulaştığı görülmektedir. Bu nedenle çalışmada tüketicileri itkisel satın alma davranışına iten faktörler ve itkisel satın alma davranışının sonuçları incelenmiştir. Araştırma kapsamında araştırmaya katılmayı kabul eden Uşak’ta 247, İzmir’de 76, İstanbul’da 105, Akhisar’da 50, Merzifon’da 21, Ankara’da 41 ve Balıkesir’de 18 kişi olmak üzere 558 kişiden veri toplanmıştır. Araştırma verilerine nicel araştırma deseninde anket ile kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında para ve zaman müsaitliği tüketicileri itkisel olarak tatil paketi satın alma eğilimine sevk etmektedir. Buna karşın tüketicilerin duygudurum düzeyi, sebatsızlık, tatil ihtiyacının şiddeti, bilişsellik ihtiyacı, para ve miktar indiriminin itkisel satın alma eğilimine etkisi bulunmamaktadır. Son olarak saf ve planlı olarak satın alınan tatil paketinden sonra tüketiciler aldıkları hizmetten tatmin olurken öneri ve hatırlama yoluyla itkisel satın alma davranışında bulunan tüketiciler ise aldıkları mal veya hizmetlerden memnun olmamaktadırlar. İleride yapılacak araştırmalarda itkisel satın alınan mal veya hizmetlere karşı tüketicilerin farklı tutumları incelenmelidir.
While impulsivity is a subject that has been explored more in sociology and psychology, it seems that in recent years there has been a considerable increase in the field of marketing. At the same time, it seems that the impulsivity/impulsive buying behavior are rapidly increasing in society as a whole. According to the literature, impulsive buying behavior can accounts up to 95% of all purchases. For this reason, the main purpose of the study were investigated the factors affecting the tendency to impulsive buying behavior and the results of impulsive buying behavior. Data were collected from 558 participants who agreed to participate in the research, including 247 in Uşak, 76 in İzmir, 105 in Istanbul, 50 in Akhisar, 21 in Merzifon, 41 in Ankara and 18 in Balıkesir. The research data were collected by means of questionnaire. According to the study results, the availability of money and time leads consumers to tend to impulsive buy holiday packages. On the other hand, consumers' mood level, impatience, severity of holiday need, need for cognition, amount of money and quantity discount have no statistically effect on the tendency to impulsive buying. Consumers who have a tendency to impulsive buying are buying impulsive. Finally, after a holiday package purchased in a pure and planned impulsive buying, consumers are satisfied with the service they receive, while consumers who are in the behavior of purchasing by recommendation and reminder impulsive buying behavior are not satisfied with the service they receive. Future research should examine the attitudes of consumers towards goods or services that are purchased impulsive.
Açıklama: Bu çalışma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Erdoğan Koç'un danışmanlığında Hakan Boz tarafından hazırlanan "Turistik ürün satın alma karar sürecinde itkiselliğin rolü: Psikonörobiyokimyasal analiz" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606646
http://hdl.handle.net/11452/7443
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Koleksiyonlarda Görünür:2018 Cilt 11 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
11_2_2.pdf566.07 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons