Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7436
Title: Prusa ad Olympum’dan (Bursa) bir oda mezar
Other Titles: A chamber grave from Prusa ad Olympum (Bursa)
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji Bölümü.
Mert, İbrahim Hakan
Şahin, Reyhan
Altın, Ahmet Ali
Keywords: Bithynia
Prusa ad Olympum (Bursa)
Oda mezar
Gömü geleneği
Hellenistik seramik
Bithynia
Chamber grave
Burial custom
Hellenistic ceramic
Issue Date: 10-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mert, İ. H. vd. (2018). "Prusa ad Olympum’dan (Bursa) bir oda mezar". International Journal of Social Inquiry, 11(1), 203-254.
Abstract: Prusa ad Olympum kenti, Hellenistik Dönem’de kurulmuş ve o dönemden itibaren yüzyıllar boyu gelişmiş ve sınırları genişlemiştir. Bursa’nın Osmanlı yapıları oldukça iyi korunmuş olmasına karşın, antik dönem kentinin erken dönemlerine ait arkeolojik verilerimiz oldukça sınırlıdır. Söz konusu döneme ait in situ olarak korunmuş olan bir oda mezar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 1969 yılında yapılan bir kurtarma kazısı sonucu gün ışığına çıkarılan bu mezar Hisariçi bölgesinin yaklaşık 400 m doğusunda yer almaktadır. Keşfedildiği dönemden bugüne kadar geçen uzun zamana ve kent tarihi açısından taşıdığı büyük öneme rağmen, mezara az sayıdaki yayında, yüzeysel bir biçimde değinilmiştir. Bu çalışmada, adı geçen mezar, mimari özellikleri, yapı tekniği, gömü geleneği ve mezar odasında keşfedilen buluntularıyla beraber bütüncül olarak değerlendirilmektedir. Makale kapsamında ayrıca, mezar mimarisi ve gömü gelenekleri açısından, mezarın Hellenistik Dönem Bithynia Bölgesi mezar geleneği içerisindeki yerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.
The ancient city of Prusa ad Olympum was first founded during Hellenistic Period and since then it has developed and extended through the centuries. Although, its Ottoman Period is relatively well preserved, the archaeological data about the early periods of Prusa ad Olympum is rather insufficient. A well preserved Hellenistic chamber grave about 400 m. eastward of Hisariçi (where the ancient city situated on) was unearthed during the rescue excavations in 1969. Despite the extended period of time from its discovery until now and its importance in terms of the city history, the tomb was rarely and undetailed mentioned in a few publications. The aim of the article is to discuss the architectural characteristics, building technique, burial customs and the grave goods of the tomb by using a holistic approach. The significance of the tomb in Bithynian burial tradition in the Hellenistic Period in terms of tomb architecture and burial customs will also be examined within the scope of the article.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496781
http://hdl.handle.net/11452/7436
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2018 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_9.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons