Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7406
Başlık: Erken membran rüptürü olgularında sezaryen sonrası enfeksiyon
Diğer Başlıklar: Infection after cesarean in cases of early membrane rupture
Yazarlar: Çelik, Halil
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Fetal membranlar-prematür rüptür
Sezaryen operasyonu
Fetal membranes-premature-rupture
Cesarean section
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çelik, H. (1989). Erken membran rüptürü olgularında sezaryen sonrası enfeksiyon. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Vajinal doğumun anne veya fetus yaşamını tehlikeye sokan bir durum varlığında sezaryenle doğum hayat kurtarı­cı olacaktır. Ancak vajinal doğuma oranla postoperatuar morbidite ve mortalite oranı vajinal doğumdan daha yük­sektir. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda Aralık 1987 - Şubat 1989 tarihle­ri arasında doğum yapan 219 sezaryen olgusu çalışma kapsa­mına alınmıştır. Bu olgulardan 75 tanesi erken membran rüptürlü idi. Erken membran rüptürünün sezaryen sonrası morbiditeye etkisi araştırılmış olup membranı intakt 144 olgu kontrol grubunu oluşturmuştur. Erken membran rüptürü olan olgularda preoparatif vajinal muayene sayısı 1-2 olan grupta postoperatif morbidite insidansı % 13.8 iken muayene sayısı 5 ve üzeri olan olgu­larda insidans % 31.5 e yükselmiştir. Benzer tablo intakt membranlı hastalarda da mevcuttur. Bunlarda 1-2 vajinal mua­yenede morbidite insidansı % 5.9 iken 5 ve üzeri vajinal muayenede ise % 13 dür. Erken membran rüptüründe vajinal mua­yene sayısının artması postoperatuar morbidite oranında daha fazla artmaya neden olmaktadır. Latent peryodun uzaması da morbiditeye etki yapan faktörlerden biridir. Latent peryodu 0-6 saat olan erken membran rüptürlü olgularda postoperatif morbidite oranı % 17.3, 7-12 saatte oran % 30.7, 13 saat ve üzeri olgularda % 25 dir. Buna göre latent peryodu 6 saatin üzerinde olan olgularda morbiditede yaklaşık 2 kat artış saptanmıştır. Operasyonda alınan amniotik sıvı kültüründe üreme sap­tanıp saptanmaması morbidite yönünden istatistiksel bir an­lam taşımamaktadır. Antibiyotik kullanılmayan olgu sayısının az olması nede­niyle istatistik bir sonuç elde edilememesine rağmen profilaktik veya rutin antibiyotik kullanımının morbidite oranla­rında azalmaya neden olduğu düşüncesindeyiz. Erken membran rüptürlü 75 olguda toplam morbidite insidansı % 21.33, membranı intakt 144 olguda toplam morbidite insidansı % 8.33 olarak saptandı. Bu sonuçlarla erken membran rüptürünün sezaryen sonrası morbiditeyi arttıran bir risk faktörü olduğu ortaya çıkmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7406
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
006262.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.88 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons