Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7404
Title: Açık kalp cerrahisinde yüksek doz fentanil-02 ile birlikte kullanılan pankuronyum ve vekuronyumun kardiyovasküler etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of cardiovascular effects of pancuronium and vecuronium used in combination with high-dose fentanyl-02 in open heart surgery
Authors: Yanık, İsmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Cerrahi-kardiyovasküler
Fentanil
Pankuronyum
Vekuronyum bromür
Surgery-cardiovascular
Fentanyl
Pancuronium
Vecuronium bromide
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yanık, İ. (1989). Açık kalp cerrahisinde yüksek doz fentanil-02 ile birlikte kullanılan pankuronyum ve vekuronyumun kardiyovasküler etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda, açık kalp cerrahisi uygulanan 20 olguyu 10'ar kişilik 2 gruba ayırarak her iki gruba da indikasyonda Fentanil 50 mg/kg, O2 % 100 uygulayıp kas gevşetici olarak I. gruba Pankuronyum 0.1 mg/kg, II.gruba Vekuronyum 0.1 mg/kg. vererek yüksek doz Fentanil-O2 anestezisiyle birlikte uygulanan iki farklı kas gevşeticinin hemodinamik etkilerini gözledik. Ölçümler kateterizasyon işlemleri tamamlanıp, hiçbir ilaç verilmeden önce (kontrol ölçümü), ilaç infüzyonları tamamlanıp entübasyon yapılmadan hemen önce (Entübasyondan önce) ve entübasyondan hemen sonra (Entübasyondan sonra) yapıldı. Ölçülen değişkenler HR, MAP, CVP, MPAP, PCWP, CO, CI, SV, SVI, LVSN, LVSWl, RVSW, RVSWI, PVR, PVRI, SVR ve SVRl'yi içerdi. Bu işlemler sırasında kas gevşemesi bir periferik sinir stimülatörüyle kontrol edilerek maksimum vuruş depresyon süreleri saptandı ve hastalarda göğüs duvarı sertliği olup olmadığı gözlendi. Her iki gruptaki veriler gruplararası anlamlılık düzeylerine göre karşılaştırıldı. Elde edilen bulgular kaynak verileriyle karşılaştırıldı. Pankuronyum ve Vekuronyum gruplarında oluşan dolaşımsal değişimlerde birbirlerine göre istatistiksel olarak anlamlı (P < 0.05) bulunan değerler; HR'de kontrolle-entübasyon öncesi ve kontrolle-entübasyon sonrasında, MPAP'de kontrolle-entübasyon sonrası ve entübasyon öncesiyle-entübasyon sonrası arasında, SVl'de kontrol le-entübasyon öncesi ve kontrolle-entübasyon sonrası arasında, LVSW'de kontrolle-entübasyon sonrası arasında, RVSWI'de entübasyon öncesiyle- entübasyon sonrası arasında görüldü. Diğer hemodinamik değişkenlerdeki farklılaşmalar ise bazen az farklı, bazen de benzer olduklarından istatistiki öneme erişemediler. Her iki grupta da müdahale gerektirecek aşırı sapmalar, aritmi, miyokard infarktüsünü düşündürecek bulgulara rastlanmadı. Pankuronyum grubunda da Vekuronyum grubunda da ortalama maksimum vuruş depresyon zamanı aynı şekilde 3.6 dakika olarak saptandı. Pankuronyum grubunda 1 olguda 3 skorunda, Vekuronyum grubunda ise 1 olguda 3 skorunda, 2 olguda 2 skorunda göğüs duvarı sertliği görüldü. Yüksek doz Fentanil-O2 anestezisiyle birlikte kas gevşetlci olarak; mitral stenoz olgularında Vekuronyum, mitral yetmezlik olgularında Pankuronyum' un, aort yetmezliği olgularında Pankuronyum' un tercih edilmesi gerektiği, aort stenosunda ise her ikisinin de özenli ve dikkatli uygulanması gerektiği kanaatine vardık. Yüksek doz Fentanil anestezisinde oluşabilecek göğüs duvarı sertliğinin kas gevşeticinin kardiyovasküler yan etki oluşturmayacak yüksek dozlarının etki başlama süreleri ayarlanarak, Fentanil infüzyonundan önce verilmesiyle önlenebileceği inancındayız. Yüksek doz Fentanil-02 ile birlikte kas gevşetici uyguladığımız bu anestezi tekniğinin hemodinamik stabilite sağlaması, uygulama kolaylığı, düzenli indüksiyon sağlaması, gibi avantajları nedeniyle kardiyak cerrahi için seçilecek bir anestezi yöntemi olabileceği sonucuna vardık. Ancak bu teknik içerisinde yer alan kas gevşeticinin hemodinamikleri etkileyebileceği ve seçimin hastanın özelliklerine göre değişmesi gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7404
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006263.pdf
  Until 2099-12-31
3.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons