Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7380
Title: Sırbistan'ın ülkedeki etnik gruplara yönelik politikası: Sancak Bölgesindeki Boşnaklar
Other Titles: Serbian politic approaches to ethnic groups in its territory: Bosniaks in Sandzak territory
Authors: Özdal, Barış
Şen, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Sırbistan
Sancak
Boşnaklar
Balkanlar
Avrupa Birliği
Serbia
Sandzak
Bosniaks
Balkans
European Union
Issue Date: 2-Oct-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, M. (2015). Sırbistan'ın ülkedeki etnik gruplara yönelik politikası: Sancak Bölgesindeki Boşnaklar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: "Sırbistan'ın Ülkedeki Etnik Gruplara Yönelik Politikası: Sancak Bölgesindeki Boşnaklar" başlıklı tez çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümdemillet ve milliyetçilik kavramları eksenindeSırp milliyetçiliğinin tarihsel gelişimi ele alınmaktadır. İkinci bölümde Sancak bölgesinde yaşayan Boşnakların toplumsal tarihleri ve karşı karşıya oldukları sorunlar incelenmektedir. Çalışmamızın son bölümde 20. yüzyılın başından itibaren Sırpların Sancak Boşnaklarına yönelik politikaları farklı dönemler itibarıyla analiz edilmektedir. Hipotezimize göre Sırplar "Büyük Sırbistan" ideali çerçevesinde hareket ettikleri dönemlerde ilişkide oldukları diğer etnik yapılar üzerinde baskı ve sindirme politikaları takip etmektedir. Ancak bu idealden uzaklaştıkları ve Batılı değer yargılarına yaklaştıkları dönemlerde ise hem Sancak Bölgesi'ndeki Boşnaklar hem de diğer etnik unsurlar daha fazla demokrasi ile daha fazla insan ve azınlık hakları elde edebilmektedir. Çalışmada Boşnakların kendi içinde bir bütünlük sağlamalarının ve Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyeliği perspektifinde adımlar atmasının Sancak Bölgesi'nin yaşadığı sorunların aşılması için kritik önemde olduğu ileri sürülmüştür.
Our thesis titles as "Serbian Politic Approaches to Ethnic Groups In Its Territory: Bosniaks In Sandzak Territory" consists of three chapters. The historical progress of Serbian nationalism is discussed in axis of nation and nationalism concepts in the first chapter. In the second chapter, social histories and problems of Bosniaks, who live in Sandzak territory, are examined. In the last chapter of our work, Serbian political approaches to Sandzak Bosniaks in different historical periods are analyzed from the beginning of 20th century. According to our hypothesis, when Serbians act in accordance with "The Great Serbia" idea, they put pressure and follow digestion policies to other ethnic structures who they contact. Barely, when Serbians withdraw from this idea and approach to the Western standard of judgement, both Bosniaks in Sandzak territory and other ethnic elements could have much more democracy, much more human and ethnic rights. It is asserted in our work that to get away with the problems of Sandzak territory, create coherence in Bosniaks and act of Serbia towards to membership of European Union perspective are key figures.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7380
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427454.pdf2.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons