Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7372
Title: İnternet kullanımının ergenlerin dini gelişimine etkisi
Other Titles: The effects of i̇nternet usage on reli̇gi̇ous development of adolescents
Authors: Gürses, İbrahim
İrk, Esra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: İnternet
Din
Ergenlik
Dini gelişim
Internet
Religion
Adolescence
Religious development
Issue Date: 9-Jul-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İrk, E. (2015). İnternet kullanımının ergenlerin dini gelişimine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İnternet teknolojisiyle birlikte bilgi ve iletişim alanlarında yeni bir dönem başlamış, bireylerin hayat tarzları yeniden şekillenmiştir. Özellikle de çocuk ve ergenler yeni teknolojik çağa hemen uyum sağlamış görünmektedir. Böylece interneti aktif olarak kullanan ve onunla büyüyen bir "internet kuşağı" yetişmiştir. İnternetin oldukça yaygınlaşmasıyla birlikte toplum ve bireylerin hayatlarında önemli yeri olan dinler de sanal alemde hızla görünürlük kazanmış, iletilerini ve mesajlarını kitlelere ulaştırmışlardır. Dini ilgi ve merak ergenlik döneminde üst seviyede olduğu hem de interneti en çok kullanan yaş grubu ergenler olduğu için bu çalışmada internet kullanımının ergenlerin dini gelişimine etkisini incelemek gerekli olmuştur. Çalışmamız teorik ve alan araştırması olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde internet hakkında genel bilgiler verilmiş ve dinlerin internette yer alma süreci ele alınmıştır. İkinci bölümde ise mülakat yöntemiyle Kütahya ilinde farklı lise türlerinde eğitim gören 50 lise öğrencisi ile yapılan alan araştırmasında internetin öğrencilerin dini gelişimlerine ne ölçüde etki ettiği tespit edilmeye çalışılmıştır.
Along with the development of the internet technologies, a new period has started in information and communication areas, and this changes the lifestyle of the people in the society. Especially children and adolescents adapted to the new technology age, and an internet generation who use internet actively has grown. While internet spreads widely among the society, the religions which play an important role in the people life has been visible in the virtual world, thus they have reached to a wide community., since the fact that interest and curiosity has been top in the adolescent ages, besides the internet is used most widely among the adolescent people, in this work it is aimed to study the effects of the internet usage on the religious development of the adolescent people. This work could be divided into two section as theoretical part and field research, respectively. In the first section, a general information about the internet and the role of the religions on the internet is examined. In the second section, it is tried to understand the effects of the internet on religious development of the adolescents with an interview-based field research on 50 high-school students who study at different high-school types in Kutahya.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7372
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427449.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons