Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7368
Title: İlk Çağ uygarlıklarında diplomasi
Other Titles: Diplomacy in first-age civilizations
Authors: Sivrioğlu, Ulaş Töre
Uludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü.
Yılmaz, Muzaffer Ercan
Keywords: Diplomasi
Diplomasi tarihi
İlk Çağ diplomasisi
İlk Çağ uygarlıkları
Roma İmparatorluğu diplomasisi
Diplomacy
History of diplomacy
First-Age diplomacy
First-Age civilizations
Roman Empire diplomacy
Issue Date: 10-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sivrioğlu, U. T. ve Yılmaz, M. E. (2017). "İlk Çağ uygarlıklarında diplomasi". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 179-227.
Abstract: Siyasi tarih alanında uluslararası aktörler arasında diplomatik faaliyetlerin doğuşunu 15. Yüzyıl İtalya'sından başlatmak yaygın bir gelenek ise de, bu yaklaşım diplomasiyi Batı merkezli ve indirgeyici bir düzleme taşımaktadır. Gerçekte diplomasi tarihi ne 15. Yüzyıl İtalya'sı ile başlamış, ne de sadece Batı tarihi ile paralel gelişim göstermiştir. Nitekim tarihsel veriler, güç asimetrisinin çok belirgin olmadığı İlk Çağ uygarlıklarının çoğunda da, şaşırtıcı bir biçimde yoğun diplomatik faaliyetlerin yaşandığını göstermektedir. Dolayısıyla bu makalenin amacı, diplomasi tarihi alanında eksik bilgiden kaynaklanan boşluğu doldurmak, tarihte bilinen en eski diplomatik faaliyetler hakkında okuyucu bilgilendirmek, bu suretle diplomasi tarihinin daha objektif ve doğru bir tarihsel temele oturtulmasına katkı sunabilmektir.
A common tendency within the field of political history is that the history of diplomacy starts with the 15. Century Italian city-states. This tendency is not only wrong, but also reductionist and Western-centric. In fact, historic research reveals that there were intense diplomatic relations among international actors in the First Era where power asymmetry was also not as vivid as we tend to believe. Thus, by providing the reader with the First-Age diplomatic relations and activities, the purpose of this article is to fill the gap resulting from lack of information about the history of diplomacy so that diplomacy could be more correctly analyzed and understood within its historic roots.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392024
http://hdl.handle.net/11452/7368
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_8.pdf788.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons