Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7363
Title: Accountability through the annual reports of state universities in Turkey
Other Titles: Türkiye’de devlet üniversitelerinin faaliyet raporları aracılığıyla hesap verme yükümlülüğü
Authors: Engin, Rıdvan
Uludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.
Demirbaş, Tolga
Keywords: Accountability
Annual reports
Turkish state universities
External audit
Performance-based budgeting
Hesap verme yükümlülüğü
Yıllık faaliyet raporları
Türkiye’deki devlet üniversiteleri
Dış denetim
Performans esaslı bütçeleme
Issue Date: 20-Oct-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirbaş, T. ve Engin, R. (2017). "Accountability through the annual reports of state universities in Turkey". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 59-92.
Abstract: State universities in Turkey have been implementing performance-based budgeting system for about ten years. The system aims to improve the effectiveness of service delivery by enabling universities to allocate their resources according to their own specific objectives taking into account the views of their stakeholders. This system, which is based on outputs and results, requires state universities to disclose their performance level to the public through annual reports. The evidence on the accountability level of state universities in Turkey is very scarce. Therefore, this study aims to demonstrate to what extent the state universities in Turkey can account for their stakeholders through the annual reports they published. The authors conducted a content analysis of performance audit reports on 59 state universities published by the Turkish Court of Accounts, the external audit body, to achieve this goal.
Türkiye’deki devlet üniversiteleri yaklaşık 10 yıldır performans esaslı bütçeleme sistemini kullanmaktadır. Bu sistem üniversitelerin paydaşlarının görüşlerini alarak kaynaklarını belirli amaçlara göre tahsis etmelerini böylece hizmet sunumunda etkinliğin artmasını hedeflemektedir. Çıktı ve sonuç esaslı olan bu sistem, devlet üniversitelerinin ulaştıkları performans düzeyini faaliyet raporları yoluyla halka açıklamalarını yani hesap vermelerini gerektirmektedir. Türkiye’de devlet üniversitelerinin hesap verebilirlik düzeyine ilişkin çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin yayınladıkları faaliyet raporları aracılığıyla paydaşlarına ne ölçüde hesap verebildiklerini ortaya koymaktır. Yazarlar, bu amaca ulaşmak için dış denetim organı olan Sayıştay’ın 59 devlet üniversitesine ilişkin 2015 performans denetim raporlarını içerik analizine tabi tutmuşlardır.
Description: An earlier version of this paper was presented at the 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, October 29-30, 2016.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391954
http://hdl.handle.net/11452/7363
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_3.pdf455.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons