Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7361
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkgül, Deniz-
dc.contributor.authorVarinli, İnci-
dc.date.accessioned2020-01-29T11:41:31Z-
dc.date.available2020-01-29T11:41:31Z-
dc.date.issued2017-10-07-
dc.identifier.citationAkgül, D. ve Varinli, İ. (2017). "Hedonik (hazcı) tüketimin özel günlerdeki alışveriş kültürü üzerindeki etkisi ve ülkelerarası karşılaştırmalı bir araştırma". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 1-36.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391935-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7361-
dc.description.abstractÖzel günlerin önemi hızla artmaktadır. Tüketiciler, özel günlerin taşıdıkları anlamları duygusallaştırmaktadır. Hedonik güdülenmeler nedeniyle, tüketiciler, kendilerini tüketmeye yönelten şeyin farkına varamamaktadırlar. Bu çalışmada, hedonik ve faydacı güdülenmelerin, tüketim kültürünü nasıl etkilediğini, ABD, Avustralya ve İngiltere ile Türkiye’yi karşılaştırarak değerlendirmek ve bu ülkeler arasında demografik ve kültürel açıdan ne gibi farklılıklar olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada 2045 adet anket analize tabi tutulmuştur. Anketler, LISREL istatistik programı kullanılarak yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Tüketicilerin, hediye alışverişi yaparken nelerden etkilendikleri belirlenmiş ve tüm ülkelerde, hediye alışverişine yönelik olumlu bir tutum olduğu görülmüştür. Kolektivist bir yapıya sahip olan Türkiye’nin, kültürel anlamda, ABD, Avustralya ve İngiltere’den ayrıldığı görülmektedir.tr_TR
dc.description.abstractThe importance of special occasions are remarkably increasing at the present time. The consumers sensationalize those of special occasions in both their meanings that they carry. Due to the hedonic motivations, they cannot notice what the things that directing them to buy more. In this study, it is aimed to explain how the utilitarian and hedonic motives affect the consumption culture with making a comparison among Turkey and the USA, Australia, and Britain and also expressing the demographic and cultural differences among these countries. 2045 surveys had been evaluated for this study. Surveys are analyzed with structural equation model by using LISREL Statistical program. It is determined that which factors effects consumers while gift shopping and it is seen that all countries have a positive attitude towards gift shopping. As a collectivist country, Turkey is separated in a sense of culture from USA, Australia, and Britain.en_US
dc.description.sponsorshipErciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje no: SDK-2013-4701tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHedonizmtr_TR
dc.subjectHedonik tüketimtr_TR
dc.subjectTüketim kültürütr_TR
dc.subjectÖzel günlertr_TR
dc.subjectHediyeleşmetr_TR
dc.subjectHedonismen_US
dc.subjectHedonic consumptionen_US
dc.subjectConsumption cultureen_US
dc.subjectSpecial occasionsen_US
dc.subjectGift givingen_US
dc.titleHedonik (hazcı) tüketimin özel günlerdeki alışveriş kültürü üzerindeki etkisi ve ülkelerarası karşılaştırmalı bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeThe effect of the hedonic consumption on shopping culture in the special occasions and an intercountry comparative researchen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage36tr_TR
dc.identifier.volume10tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_2_1.pdf475.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons