Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7361
Başlık: Hedonik (hazcı) tüketimin özel günlerdeki alışveriş kültürü üzerindeki etkisi ve ülkelerarası karşılaştırmalı bir araştırma
Diğer Başlıklar: The effect of the hedonic consumption on shopping culture in the special occasions and an intercountry comparative research
Yazarlar: Akgül, Deniz
Varinli, İnci
Anahtar kelimeler: Hedonizm
Hedonik tüketim
Tüketim kültürü
Özel günler
Hediyeleşme
Hedonism
Hedonic consumption
Consumption culture
Special occasions
Gift giving
Yayın Tarihi: 7-Eki-2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akgül, D. ve Varinli, İ. (2017). "Hedonik (hazcı) tüketimin özel günlerdeki alışveriş kültürü üzerindeki etkisi ve ülkelerarası karşılaştırmalı bir araştırma". International Journal of Social Inquiry, 10(2), 1-36.
Özet: Özel günlerin önemi hızla artmaktadır. Tüketiciler, özel günlerin taşıdıkları anlamları duygusallaştırmaktadır. Hedonik güdülenmeler nedeniyle, tüketiciler, kendilerini tüketmeye yönelten şeyin farkına varamamaktadırlar. Bu çalışmada, hedonik ve faydacı güdülenmelerin, tüketim kültürünü nasıl etkilediğini, ABD, Avustralya ve İngiltere ile Türkiye’yi karşılaştırarak değerlendirmek ve bu ülkeler arasında demografik ve kültürel açıdan ne gibi farklılıklar olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada 2045 adet anket analize tabi tutulmuştur. Anketler, LISREL istatistik programı kullanılarak yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Tüketicilerin, hediye alışverişi yaparken nelerden etkilendikleri belirlenmiş ve tüm ülkelerde, hediye alışverişine yönelik olumlu bir tutum olduğu görülmüştür. Kolektivist bir yapıya sahip olan Türkiye’nin, kültürel anlamda, ABD, Avustralya ve İngiltere’den ayrıldığı görülmektedir.
The importance of special occasions are remarkably increasing at the present time. The consumers sensationalize those of special occasions in both their meanings that they carry. Due to the hedonic motivations, they cannot notice what the things that directing them to buy more. In this study, it is aimed to explain how the utilitarian and hedonic motives affect the consumption culture with making a comparison among Turkey and the USA, Australia, and Britain and also expressing the demographic and cultural differences among these countries. 2045 surveys had been evaluated for this study. Surveys are analyzed with structural equation model by using LISREL Statistical program. It is determined that which factors effects consumers while gift shopping and it is seen that all countries have a positive attitude towards gift shopping. As a collectivist country, Turkey is separated in a sense of culture from USA, Australia, and Britain.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391935
http://hdl.handle.net/11452/7361
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Koleksiyonlarda Görünür:2017 Cilt 10 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10_2_1.pdf475.49 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons