Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7360
Title: Migrations from Caucasia to Anatolia and Caucasian immigrants
Other Titles: Kafkasya’dan Anadolu’ya göçler ve Kafkasyalı göçmenler
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Zafer, Ayşenur Bilge
Keywords: Caucasia
Anatolia
Migration
Imigrants
Ottoman
Kafkasya
Anadolu
Göçler
Göçmenler
Osmanlı
Issue Date: 12-Feb-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zafer, A. B. (2017). "Migrations from Caucasia to Anatolia and Caucasian immigrants". International Journal of Social Inquiry, 10(1), 165-193.
Abstract: Caucasia, where the Asian, European and African continents intersect, is one of the most important and fertile regions from geopolitical and geostrategic perspectives. Therefore, migration and immigrants from the Caucasia to Anatolia are equally important. In this study, a detailed examination was carried out on Caucasian lands, migrations in different periods in the direction of Ottoman-Russian relations, immigrant groups and the results of the migrations. Archival documents, native and foreign literature were utilized in the study. Consequently, in the short term, it is observed that immigrants coming from the lost lands to Anatolia created problems for the state, for the local administrators and for the environment in which they settled. However, in the long term, they became a richness of Turkey by making great contributions to the economic, demographic, social and political structure of Anatolia.
Kafkasya, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği, jeopolitik ve jeostratejik açıdan dünyanın en önemli bölgelerinden biridir. Dolayısıyla Kafkasya’dan Anadolu’ya yapılan göçler ve gelen göçmenler de aynı ölçüde önemlidir. Bu çalışmada; Kafkasya toprakları, Osmanlı-Rus ilişkileri doğrultusunda farklı dönemlerde gerçekleşen göçler, gelen göçmen grupları ve göçlerin sonuçlarına dair detaylı bir inceleme yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada arşiv belgeleri ile konuya ilişkin yerli-yabancı literatürden yararlanılmıştır. Sonuç olarak kaybedilen topraklardan Anadolu’ya gelen göçmenlerin kısa dönemde, devlet için, yerel yöneticiler için ve yerleştikleri çevre için sorun teşkil ettikleri görülmesine rağmen, göçmenlerin uzun vadede, Anadolu’nun ekonomik, demografik, toplumsal ve siyasi yapısına önemli etkilerde bulunarak Türkiye’nin bir zenginliği oldukları vurgulanmıştır.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Nurcan Abacı'nın danışmanlığında Ayşenur Bilge Zafer tarafından hazırlanan "1878-1914 yıllarında Balkanlar ve Kafkasya'dan gelen ikinci kuşak göçmen kadınların kültürleşme süreci (Bursa vilayeti İnegöl kazası örneği)" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
This article is based on the author’s phd. thesis called “Acculturation Process of Second Generation Migrant Women Came from Balkans and Caucasia Between 1878-1914 (The Case of Bursa Province-İnegöl District)”
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/324678
http://hdl.handle.net/11452/7360
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_8.pdf820.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons