Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7331
Title: Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine başvuran hastalarla sağlıklı çocuklarda depresyon ve kaygı ilişkisi
Other Titles: Relation between depression and anxiety among healty children and patients consulted in Child Psychiatry Clinic
Authors: Taneli, Suna
Zanbak, Hülya
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Depresyon
Kaygı
İlişki
Depression
Anxiety
Relation
Issue Date: 16-Feb-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zanbak, H. (2000). Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine başvuran hastalarla sağlıklı çocuklarda depresyon ve kaygı ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran hastalarla sağlıklı çocuk ve ergenlerin depresyon ve kaygı düzeylerini ölçerek, depresif bozukluk ve kaygı bozukluğunu tanımak, aralarındaki ilişkiyi araştırarak depresyon ve kaygıyı etkileyebileceği düşünülen bazı faktörlerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar çerçevesinde, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniğine başvuran, kendilerinde depresyon ve kaygı bozukluğu olduğu düşünülen 8-18 yaşlan arasındaki 198 denek araştırma kapsamına alınmıştır. Kontrol grubunu oluşturan sağlıklı çocuklar ise farklı sosyo ekonomik düzeye sahip olan Ticaret ve Sanayi İlköğretim Okulu, Atatürk İlköğretim Okulu ve Özel Tunçsiper Lisesi'nden seçtiğimiz 346 denekten oluşmuştur. Hasta ve kontrol gruplarına Kovaks Depresyon Ölçeği, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Zung Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Daha sonra bu hastaların dosya bilgilerden yararlanılarak Sosyal Anket Formu bilgileri elde edilmiştir. Sosyal Anket Formu sosyo-demografik, aile yaşamı, okul yaşamı ve sağlık durumu ile ilgili verileri içermektedir. Hasta grubunun Sosyal Anket Formunda ek olarak perinatal özellikler ve eşlik eden anormal psikososyal koşullar yer almaktadır. Hem hasta hem kontrol grubunda depresyonla kaygı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.01). Depresyon arttıkça kaygı da artmaktadır. Depresyon için cinsiyet açısından fark bulunmamakla birlikte, kaygı için cinsiyetler açısından anlamlı fark görülmüştür (p<0.05). Kızlarda kaygı görülme olasılığı, erkeklerden daha fazladır. Depresyon arttıkça kaygı erkeklerde daha fazla artmaktadır. Liseye gidenlerde durumluluk kaygı ilkokula gidenlerden anlamlı derecede fazladır (pO.Ol). Kontrol grubunda devlet lisesine gidenlerde meslek lisesine gidenlere göre depresyon ve kaygı daha fazla görülmüştür (p<0.05). Özel okullarda ise devlet okullarına göre hem depresyon hem de kaygı daha fazladır (p<0.05). Basan arttıkça hem kızlarda hem erkeklerde depresyon artmaktadır ( p<0.01). Her iki grupta depresyonla sürekli kaygı arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon saptanmıştır (pO.Ol). Çalışmanın sonucunda depresyonla kaygının ilişkili olduğu, depresyon yönünde artışın kaygı yönünde artışla paralellik gösterdiği kanısına varılmıştır.
This study was planned to measure the level of depression and anxiety among child and adolescent psychiatric patients and healthy ones in order to identify depressive and anxiety disorders and to revise the effective factors by analysing the relation between depression and anxiety. For this purpose, 198 child patients thought to have depression and anxiety problems of between 8 to 18 ages consulted in Uludağ University Medical Faculty Child and Adolescent Psychiatry Clinic were examined. The healthy control panel comprised of 346 students from schools of different social-economic levels, namely, Ticaret ve Sanayii Primary School, Atatürk Primary School and Private Tunçsiper High School. In both patient and control groups, Kovaks Depression Inventory, Stait-Trait Anxiety Inventory, Zung Depression Inventory and Social Questionnaire are applied. Statistically significant correlation have been found between depression and anxiety in both control and patient group (p <0.01). Depression scores increased with anxiety. For depression there was no difference with respect to sex, however, for anxiety there was a positive correlation of sex (p<0.05). The possibility of anxiety in girls was higher than boys. There was an increase in anxiety scores with the increase of depression scores in boys. In high school patients the trait anxiety was higher than primary school ones (p < 0.01). In control group, among government schools Career School students displayed higher depression and anxiety scores (p < 0.05). Depression and anxiety levels were higher in private school students than government school students (p < 0.05). Success was increased both in girls and boys whenever depression was increased (p < 0.01). In both groups, there was a positive statistical correlation between depression and trait anxiety (p < 0.01). It was concluded that depression and anxiety were closely related phenomena and an increase in depression was paralleled to an increase in anxiety.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7331
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103314.pdf
  Until 2099-12-31
3.19 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons