Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7329
Title: 18-24 yaşları arası spor yapan gençlerin sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi
Other Titles: Comparison of adjustment level of young people between 18 and 24 that are interested in sports
Authors: Korkmaz, Nimet Haşıl
Özduran, Kader
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Spor
Sosyal uyum
Uyum
Kişilik
Sport
Social adjustment
Adjustment
Personality
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özduran, K. (2001). 18-24 yaşları arası spor yapan gençlerin sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Bursa ilinde yaşları 18 ile 24 arasında değişen çeşitli spor kulüplerinde bireysel sporlar (atletizm,yüzme,masa tenisi ve tenis) ve takım sporları (basketbol, voleybol, futbol ve hentbol) ile uğraşan gençler ile spor yapmayan gençlerin uyum düzeyleri (sosyal uyum-SU, kişisel uyum-KU ve genel uyum-GU) arasında cinsiyet, öğrenim durumu ve sosyoekonomik faktörler göz önünde bulundurularak gruplar arasında anlamlı bir fark bulunup bulunmadığım belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada uyum değişkenini ölçmek için Özgüven tarafından geliştirilen Hacettepe Kişilik Envanteri (HKE) ve gerekli sosyal bilgilerin alınması ve verilerin toplanması amacı ile kişisel bilgi alma formu kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS istatistik paket programından yararlanılarak ve. 05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda spor yapan gençlerin uyum düzeyleri, diğer değişkenlerde göz önünde bulundurularak spor yapmayan gençlere göre istatistiksel olarak anlamlı ve yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak bireysel veya grup içinde yapılan spor, insanın beden ve ruh özelliklerine göre sosyal çevresiyle iletişim kurmasını ve çevresiyle uyumlu bireyler oluşturmasını sağlamaktadır.
In this research, it is analysed that if there is a significant difference between the social, individual and general adjustment levels of young people between 18 and 24, the ones interested in individual sports and group sports in various sports clups in Bursa and the ones who are not interested in sports. Moreover, it is evaluated according to the sex, education and income of the young people. In research, the Personality Inventory advanced by the Hacettepe to measure the adjustment variety and Personality Information Form to collect the data for another variations are used. Collected data were analysed with the help of SPSS statistical package program. At the end of the research, it is seen that adjustment level of young people who are interested in individual or group sports is statistically higher than the ones who are not interested in sports. As a result, sports that is played individually or in groups provides good relationship with society according to the physical and mental characteristics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7329
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107525.pdf
  Until 2099-12-31
2.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons