Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7326
Title: Anayasa yargısında iptal kararının zaman bakımından uygulanması
Other Titles: Implementation of the annulment decision in terms of time in the constitutional jurisdiction
Authors: Atay, Cevdet
Sezer, Sinan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Keywords: Anayasa Mahkemesi
Constitutional Court
Anayasa yargısı
Constitutional justice
İptal kararı
Annulment decree
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezer, S. (1991). Anayasa yargısında iptal kararının zaman bakımından uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Anayasa Yargısının Gelişimi ve Anayasa Mahkemesi başlığını taşıyan birinci bölümde yasaların Anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir yargısal kurumun varlığının, yasama organının hukuk dışı faaliyetlerini önlemek ve kişi haklarını güvence altına almak için gerekli olduğuna değinilmiştir. Anayasa yargısının dünyadaki gelişimi ve ülkemizdeki Anayasa Mahkemesinin kurulusu, kararları ve kararlarının özellikleri de bu bölümde açıklanmıştır. İkinci bölümde ise "iptal Kararının Zaman Bakımından Uygulanması" Konusu, ilk önce iptal kararının geriye yürüyüp yürümemesi sorunu adı altında incelenerek Hukuk Güvenliği İlkesi ve Hukuki Gürünüm Teorisine dayanan iptal kararlarının geriye yürümezliği ilkesi, Adalet ilkesine ters düştüğü ve Anayasaya aykırı tasarrufları Hukuk düzeninde barındırdığı yönlerinden eleştirilerek, İdari Yargıdaki iptal kararının geriye yürümesi gibi. Anayasal Yargıdaki iptal kararının da geriye yürümesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca Adalet İlkesi ve Normativist teoriden yola çıkılarak somut norm denetimi sonucunda verilen iptal kararının normal mahkemeye etkisi, Ceza Hukuku alanında iptal kararının sanık lehine bir uygulama ile mahkumiyeti ortadan kaldırması ve hukuka aykırı bir şekilde elde edilen sebepsiz zenginleşmelerinde zenginleşmenin dayanağı olan yasa iptal edilince iade edileceği konularının da iptal kararının geriye yürüdüğünü gösterdiği açıklanmıştır. İkinci bölümde iptal kararının yürürlüğünün ertelenmesi, iptal ile birlikte anayasaya aykırılığı saptanmış "bir yasal düzenlemenin hukuk düzeninde varlığına ve uygulanmasına izin verilmesi anlamına geldiğinden.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7326
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014520.pdf
  Until 2099-12-31
3.61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons