Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7316
Title: İçme suyunda mikrobiyal büyüme ile mikro-çevresel faktörler arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of relationship between microbial growth and micro-environmental factors in drinking water
Authors: Alkan, Ufuk
Acar, Özgür
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Mirobiyolojik kalite
Mikrobiyal büyüme
İçme suyu
Dağıtım sisitemi
HPC (Heterotrofik Canlı Sayısı)
Toplam koliform
AOC (Asimile Edilebilen Organik Karbon)
Microbial growth
Microbial quality
Distribution system
Drinking water
HPC (Heterotrophic Plate Count)
Total Coliform
AOC (Assimilable Organic Carbon)
Issue Date: 11-Jul-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acar, Ö. (2002). İçme suyunda mikrobiyal büyüme ile mikro-çevresel faktörler arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma ile içme suyu dağıtım sisteminde, içme suyu arıtma tesisi sonrası meydana gelen mikrobiyal kalite değişimlerinin tesbiti yapılarak, olası mikrobiyal büyümeyi etkileyen mikroçevresel faktörler incelenmiştir. Bu amaçla Bursa ili içme suyu dağıtım sisteminde, içme suyu arıtma tesisi çıkışı itibari ile yaklaşık olarak 10 km'lik bir örnekleme hattı belirlenmiştir. Bu hat üzerinde saptanmış olan 5 noktada, 14 haftalık bir süreçte, haftalık periyotlarla su numuneleri alınmış ve bu numunelerin pH, sıcaklık, bulanıklık, kalıntı klor, toplam azot, nitrat, orto-fosfat, TOC (Toplam Organik Karbon), HPC (Heterotrofik Canlı Sayısı) tayinleri yapılmıştır. Bununla birlikte çalışma süresinin son 1 aylık diliminde, 1,3,5 noktalarında, 10'ar günlük periyotlarda 3 defa AOC (Asimile Edilebilen Organik Karbon) tayini ve çalışma süresinin son 6 haftalık diliminde haftalık periyotlarla 6 defa amonyum azotu tayini yapılmıştır. Çalışma sonuçlan ışığında, Bursa ili içme suyu dağıtım sisteminde arıtma sonrası seçilen hat üzerinde mikrobiyal büyümenin mesafe ile artış gösterdiği saptanmıştır. Çalışmada saptanan toplam koliform değerlerinin GMT (Gıda Maddeleri Tüzüğü) (0 efu/100 mi) ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) içme suyu standart değerini (0 cfu/100 mi) aştığı saptanmıştır. Elde edilen HPC (Heterotrofik Canlı Sayısı) değerleri ise GMT (Gıda Maddeleri Tüzüğü) içme suyu standart değerinin (200 cfu/ml) altında kaldığı, ancak WHO (Dünya Sağlık Örgütü) içme suyu standardını (100 cfu/ml) verilerin % 50' sinde aştığı saptanmıştır. Bu çalışma neticesinde dağıtım sisteminde meydana gelen mikrobiyal büyümeyle, TOC, AOC, orto-fosfat, amonyum azotu, toplam azot, sıcaklık değerleri arasında korelasyon saptanmıştır. Dağıtım sistemindeki kalıntı klor seviyesinin dağıtım sisteminde devam eden hat boyunca meydana gelen mikrobiyal büyüme kontrolünde yetersiz kaldığı sonucuna varılmıştır.
In this study, microbiological quality variation of the drinking water in the distribution system of Bursa city was examined. A ten km length of distribution line from the treatment plant was determined to be the study area. It was investigated whether there was microbiological growth in the distribution system by analyzing samples taken from 5 points of the system in 14 weeks. The analyses carried out on the samples were HPC (Heterotrophic Plate Count), TOC (Total Organic Carbon), total nitrogen, nitrate, orto-phosphate, total coliform, pH, temperature, turbidity and residual chlorine. In additon, AOC (Assimilable Organic Carbon) was also analysed three times in the period of the last month of this study and ammonium nitrogen was analysed six times in the period last 6 weeks. The results of this study, indicated that microbiological growth occurs in the distribution system. Although results of HPC analyses didn’t exceed guideline values given by Food Stuff Regulations (200 cfu/ml), W H 0 (100 cfu/ml) guideline were exceed by 50% of the samples. In addition, results of total coliform analyses exceed guidlines given by W H0 (0 cfu/100 mİ) and Food Stuff Regulations (0 cfu/100 mİ) at the distribution system. Based on 14 weekly measurements made at 5 points of the distribution system, signifîcant correlations were detected between microbial growth and TOC (Total Organic Carbon), AOC (Assimilable Organic Carbon), total nitrogen, orto-phosphate, ammonium nitrogen, temperature. Results also indicated that the arnount of residual chlorine appear to be insufficient to control microbial growth totally in the distribution system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7316
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128444.pdf
  Until 2099-12-31
3.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons