Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7302
Başlık: Kronik plak tipi Psoriasis`de caicipotriol merheminin klinik ve histopatolojik etkinliğinin araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of clinical and histopathological efficacy of caicipotriol ointment in chronic plaque type Psoriasis
Yazarlar: Ergus, Birsen
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Deri hastalıkları
Skin diseases
Merhemler
Ointments
Psoriyazis
Psoriasis
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ergus, B. (1996). Kronik plak tipi Psoriasis`de caicipotriol merheminin klinik ve histopatolojik etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğine başvuran PASI skoru 30'un altında, 16'sı kadın, 14'ü erkek toplam 30 kronik psoriasisli hasta çalışmaya alındı. Hastaların simetrik plakları seçilerek soldaki bir plağa plasebo, diğer tüm plaklara calcipotriol merhem uygulandı. Plasebo ve onun simetriği calcipotriol merhem sürülen plaktan, tedavi öncesi ve sonrasında punch biopsi alınarak histopatolojik değişiklikler incelendi. Hastaların klinik değerlendirmeleri tedavi öncesi, 2., 4. ve 6. haftalarda PASI skoru ve tedavi sonrasında hekimin klinik gözlemlerine göre yapıldı ve 6 haftalık tedavi sonrasında; PASI skoru tedavi öncesinde 10.89, 2. haftada 7.77, 4. haftada 5.28, 6. haftada 3.30 olarak saptandı. Tedavi sonrasında PASI skorunda % 69.69 oranında azalma görüldü. Hekimin tedavi sonrası klinik gözlemleri sonucunda, % 6.66 hastada tam, % 50 hastada belirgin, % 36.66 hastada orta derecede ve % 6.66 hastada hafif iyileşme saptandı. Tedavi sonrasında yapılan histopatolojik incelemelerde, calcipotriol merhem kullanılan plakta Kogoj'un spongioform püstülü hariç, tüm histopatolojik parametrelerde plasebo plağına göre istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı. Tedavi öncesi ve sonrasında, kan kalsiyumu, idrar kalsiyumu ve diğer laboratuar parametreleri normal sınırlarda seyretti. Tedavi süresince 4 (%13.32) hastada lezyonlu ve lezyon çevresindeki deride eritem, kaşıntı ve 1 (%3.33) hastada fasial dermatit şeklinde yan etkiler gözlendi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7302
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
048850.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.31 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons