Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7300
Title: Hastalıklı ve sağlıklı buzağılardan izole edilen escherichia coli suşlarının biyolojik ve patojenite özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Biological and pathogenicity characteristics of escherichia coli strains isolated from diseased and healthy calves
Authors: Kahraman, Mustafa
Kalelioğlu, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: E.coli
Calves
Buzağı
Fimbria
Plazmid
Plasmid
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kalelioğlu, H. (1996). Hastalıklı ve sağlıklı buzağılardan izole edilen escherichia coli suşlarının biyolojik ve patojenite özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada sağlıklı ve ishalli buzağılardan alınan 125 adet dışkı örneğinden 80 adet Escherichia coli (E.coli) suşu izole edildi. İzole edilen suşların, biyokimyasal, patojenik, enterotoksijenik özellikleri ve antibiyotiklere duyarlılıkları araştırı İdi. İzole edilen E.coli suşlarının biyokimyasal özellikleri açısından suşlar arasında bir homojenlik olduğu gözlemlendi. İnsan (A grubu), sığır, tavuk, kobay ve tavşan eritrositleriyle, yapılan hemaglutinasyon testlerinde E.coli suşları % 40.0 oranında mannoz sensitif hemaglutinasyon (MSHA), % 50.0 oranında mannoz rezistans hemaglutinasyon (MRHA), % 10.0 hemaglutinasyon nagetif (HA(-)) olarak tespit edildi. Adhezyon testlerinde, E.coli suşları, buzağı ince barsak epitel hücrelerine % 60.0, buzağı trachea epitel hücrelerine % 38.7 oranında adhere oldukları gözlemlendi. Salt aggregasyon testlerinde (SAT), E.coli suşları, % 80.0 oranında hidrûfobik, % 10.0 oranında hidrofilik ve % 10.0 oranında negatif olarak bulundu. İzole edilen E.coli suşları, % 37.5 oranında serum rezistans, % 62.5 oranında serum sensitif, % 41.0 oranında enteropatojen % 26.2 oranında entero- toksijen oldukları tespit edildi. E.coli suşlarının ilaçlara karşı dirençlilikleri antibiyogram testi ile incelendiğinde; enrof loxacine % 100, klorom- fenikole % 53.7, kanamycine % 66.2, ampicilline % 72.5, neomy- cine % 86.2, streptomycine % 91.2, penicilline %15.0, trimetho- 1prim/sulf adimetoksine % 95.0, gentamycine % 56.2 ve erytromycine % 52.5 oranında duyarlı oldukları tespit edildi. Bütün bu testlerde amaç, E.coli suşlarının biyolojik ve patojenite özelliklerinin birbirleriyle olan ilişkisini belirleyebilmekti. Fakat test sonuçları, herbir E.coli susunun farklı karakterlerde olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, E.coli suşlarının, çeşitli, fimbrialara, yüzeysel antijenlere, toksinlere ve antibiyotiklere karşı değişik duyarlılıklara sahip olabilecekleri sonucuna varıldı.
Investigation of some biological and pathogenicity characteris tics of Escherichia coli strains isolated from diseased and healthy calves. In this study, 80 Escherichia coli (E.coli) strains were isolated from 125 fecal samples obtained from healthy and diarrheic calves. Biochemical, pathogenic, enteropathogenic, enterotoxigenic properties of the isolated strains and their sensitivity to antibiotics were investigated. In terms of bio chemical properties of the isolated E.coli strains, a homogeni- city among the strains was found. In the tests carried out on human (group A), cattle, chicken, guinea pig and rabbit red blood cell, E.coli strains were faund to be 40.0 % mannose sen sitive hemagglutination (MSHA), 50 % mannose resistant hemagg lutination (MRHA), 10. 0 % hemagglutination negative (HA(-)).In adhesion tests, E.coli strains were found to be 60.0 % adhesive to calf small intestine and 38.7 % adhesive to calf tracheal e- pitehelial cells. In salt aggregation tests(SAT), E.coli strains were found to be 80.0 % hidrophobic, 10.0 % hydrophilic and 10.0 % negative. Isolated E.coli strains were found to be 37.5 % serum resistant, 62.5 % serum sensitive, 41.0 % enteropatho genic, % 26.2 enterotoxigenic. When the sensitivity of E.coli strains to drugs was exa- 3mined with the antibiogram test, the following sensitivity ra tios were found: 53.7 % to chloromphenicol, 66.2 % to kanamyci- ne, 100 % to enrof loksasin, 72.5 % to ampici İline, 86.2 % to neomycine, 56.2 % to gentamycine, 91.2 % to streptomycine, 18.0 % to penicilline, 95 % to trimethoprim/sulf adimetoksin, 52.5 % to erytromycine. The aim in all these tests was to determine the relation ship among the biological and pathogenicity properties of E.co- li strains. However, the test results have shown that each E.co- li strain had different characteristics. Because of this, it was concluded that E.coli strains had varying degrees of sensiti vity to different types of fimbrios, surface antigens, toxins and antibiotics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7300
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048162.pdf
  Until 2099-12-31
5.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons