Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7291
Title: Türk Kurtuluş Savaşı'nın finansmanı
Other Titles: Financing of the Turkish War of Independence
Authors: Altuğ, Figen
Özkonuk, Tanju
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Keywords: Finansman
Financing
Kurtuluş Savaşı
Independence War
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkonuk, T. (1991). Türk Kurtuluş Savaşı'nın finansmanı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türk Milletinin yerini ve kaderini tayin etmesi yönleriyle evrensel bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı, kaynakları körelmiş bir ; toplum tarafından ekonomik ve sosyal bağımsızlığa ulaşılması açısından önemli bir konuma sahiptir. Araştırmada, günümüz bakış açışından ekonomik ve sosyal özgürlüğümüzü kazandığımız bu milli mücadele, ağırlıklı olarak mali yönleriyle incelenmiş, mali çözümler ve izlenen ekonomik politikalar ile bütçe düzenlemeleri Osmanlı Toplum Kültürü ve Sosyolojik akımlar çatısı altında, toplumsal (fikir ve düşünce eğilimleriyle birlikte ele alınmıştır. Tez iki ana bölümden oluşmaktadır. İncelemenin ilk bölümünde ekonomisi, mali bünyesi, sosyolojik ''kültür el yapı ve eğilimleriyle Osmanlı imparatorluğu'nun genel bir görüntüsü verilmiştir. Bu anlatımla tarihsel bir bakış yapılmış ve Kurtuluş Savaşı öncesi dönemin nüfus yapısı, batılılaşma istemleri ve sosyal akımlar çerçevesinde toplumun eğilimleri, yaşayışları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Toplumsal yapı yanında ordunun ve ulaşım ağınında genel görüntüsü verilmiş, Milli Mücadele öncesi genel durumu daha iyi özetleyebilmek amacıyla o dönemin ekonomik ve mali görüntüsüde ele alınmaya çalışılmıştır. Bu amaç la sahip olunulan ekonomi dahilinde izlenen politikalar, Birinci Dünya Sava şı döneminin hazırladığı ortamla doğan Milli İktisat Anlayışı, ekonomik ve siyasal özgürlüğümüzü baskı altına alan kapitülasyonlar, sanayi ve tarım alanlarındaki varlığımız, üretim kapasitemiz, diğer! ülkelerle olan dış tica ret imiz. zorunlu kamu harcamalarımız ve dış borçlarımız ile dış borçlarımı Ödenmesini sağlayacak olan, fakat gerçekte müttefik ülkeler lehine hareket ederek onların çıkarlarına politika imleyen Duyunu Umumiye idaresi ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır. X İkinci bölümde, işgalci işgaline karşı başlatılan. Anadolu Bütünleşme hareketleri içerisinde yapılan kongrelere ve bir halk ordusu niteliği taşıyan Kuva-i Milliyenin mali kaynaklarına değinilmiştir. Dahasonra T.B.M.M. 'nin açılışına, oradan Tekalif-i Milliye kararlarına, Genel seferberliğe dek uzanan olaylar çerçevesinde' yapılan çalışmalar bunların f inansal kaynakları ve Büyük Zaferin kazanılması yolunda gerçekleştirilen mali düzenlemeler irdelenmiş, son olarak da, toplumsal eğilimler ve emperyalist güçler açısından,önem, arz eden dış yardımlar konusu alınmış, sağlanan 'yardımlarda izlenen, hassas politikalar, ulusal çıkarlar ile bağlantılı olarak incelenmiştir. görünümle inceleme, imparatorluk dönemlerinden Kurtuluş Bu Savaşı başlarında hüküm süren sosyal ve ekonomik oradan sonra da Anadolu Bütünleşme hareketlerine, Ulusçuluk çalışan milliyetçilere, Denk Bütçe ve Sıfır Enflasyon ile Kurtuluş I. savaşı' m yönet en, meclisi kuran Atatürk' e, sonuçta bağımsızlığın kazanılmasına kadar alınan kararla: politikaları kapsamaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7291
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014527.pdf
  Until 2099-12-31
6.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons