Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7286
Title: Örgütsel iletişim ve motivasyon ilişkisi: Bir uygulama
Other Titles: The relationship between organizational communication and motivation: An application
Authors: Timuroğlu, M. Kürşad
Balkaya, Ensar
Keywords: Örgüt
İletişim
Örgütsel iletişim
Motivasyon
İş motivasyonu
Organization
Communication
Organizational communication
Motivation
Work motivation
Issue Date: 13-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Timuroğlu, M. K. ve Balkaya, E. (2016). "Örgütsel iletişim ve motivasyon ilişkisi: Bir uygulama". International Journal of Social Inquiry, 9(2), 89-113.
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı örgütsel iletişim ile motivasyon arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm örgüt, örgütsel iletişim ve motivasyon kavramlarının açıklandığı kuramsal çerçeveden oluşmaktadır. İkinci kısım ise araştırmadan oluşmaktadır. Çalışmanın 257 hemşire üzerinde gerçekleştirilen uygulama bölümünün sonucu, örgütsel iletişim ile iş motivasyonu arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, etkili bir örgütsel iletişime sahip örgütlerin çalışanları daha iyi motive ettiği ve motive olan çalışanlarında hem iş hayatında hem de genel hayatta daha memnun ve başarılı olduğu görülecektir.
Basic aim of this study is to determine relations between organizational communication and motivation. This study composed of two main parts. The first part consist of theoretical framework which explains the concepts of organization, organizational communication and motivation. The second one is devoted to empirical analysis. The result of implementation of this study from the data of 257 nurses, there is positive relationship between organizational communication and work motivation. Consequently, the organizations which has an effective organizational communication policy make workers better in their business and social life.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/284984
http://hdl.handle.net/11452/7286
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2016 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_4.pdf474.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons