Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7281
Başlık: The impact of EU conditionality on democratisation in Turkey: The case of civil-military relations in the period of 1999-2008
Diğer Başlıklar: AB koşulluluğunun Türkiye’nin demokratikleşmesi üzerine olan etkisi: 1999-2008 dönemi sivil-asker ilişkileri örneği
Yazarlar: Özkurt, Fatma Zeynep
Anahtar kelimeler: European Union
Conditionality principle
Democratisation
External incentives
Social learning
Civil-military relations
Avrupa birliği
Koşulluluk ilkesi
Demokratikleşme
Dış teşvikler
Sosyal öğrenme
Sivil-asker ilişkileri
Yayın Tarihi: 27-Eyl-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özkurt, F. Z. (2016). "The impact of EU conditionality on democratisation in Turkey: The case of civilmilitary relations in the period of 1999-2008". International Journal of Social Inquiry, 9(1), 79-108.
Özet: This article explores the impact of EU conditionality on democratisation in Turkey by delving into the institutional transformation and policy (re)formation in the area of civil-military relations. The internal and external factors stemming from external incentives and social learning models in the framework of Europeanisation are operationalized to identify reasons behind the domestic change in Turkey concerning the political actors, institutions, cultural norms and values embedded in Turkish political system. They are tested by a cross-periodical analysis to trace the process on policy changes at the national level under the influence of EU conditionality. The results support the assumption that irrespective of different theoretical approaches, a complete domestic change can be achieved if favourable domestic conditions and strong conditionality are maintained.
Bu makale, sivil-asker ilişkileri konusunda kurumsal dönüşümleri ve politik (re) formasyonları inceleyerek, AB koşullarının Türkiye’deki demokratikleşme sürecinde olan etkisini ele almaktadır. Makale, Avrupalılaşma çerçevesi içindeki dış teşvikler ve sosyal öğrenme modellerine bağlı içsel ve dışsal faktörlerin, Türkiye’nin politik sistemi içinde yer alan politik aktörler, kurumlar, kültürel normlar ve değerlerle ilgili olarak nasıl etki yaptığını, bu etkiyle Türkiye’deki değişimlerin altında yatan sebeplerin neler olduğunu incelemeyi hedeflemiştir. AB koşulluluğunun etkisi, ulusal ölçekte yaşanan politika değişimleriyle ilgili süreci takip etmek üzere, dönemler arası karşılaştırmalarla analiz edilmiştir. Makalede elde edilen bulgular, farklı teorik yaklaşımlardan bağımsız olarak, eksiksiz bir içsel dönüşümün uygun iç koşullar ve güçlü koşulluluk sağlanması halinde gerçekleşebileceğini öne çıkarmaktadır.
Açıklama: This article is based on the author’s PhD thesis from the University of Nottingham, Faculty of Social Sciences, School of Politics and International Relations, United Kingdom.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272662
http://hdl.handle.net/11452/7281
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Koleksiyonlarda Görünür:2016 Cilt 9 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
9_1_4.pdf360.3 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons