Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7279
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFındıklı, Mine Afacan-
dc.date.accessioned2020-01-28T13:10:48Z-
dc.date.available2020-01-28T13:10:48Z-
dc.date.issued2016-10-10-
dc.identifier.citationFındıklı, M. A. (2016). "Sanal kaytarma ve iş performansı ilişkisi: Sağlık ve tekstil sektörü çalışanlarının karşılaştırılması". International Journal of Social Inquiry, 9(1), 33-62.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/271878-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7279-
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı; İstanbul’da tekstil ve sağlık sektörü çalışanlarının sanal kaytarma davranışlarının iş performansları üzerindeki olası etkilerini incelenmektedir. İki ayrı sektör çalışanlarının sanal kaytarma davranışları ve iş performansı seviyelerinin demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi ise araştırmanın ikincil amacını oluşturmaktadır. Verilerin analizi sonucunda; sağlık çalışanlarının sanal kaytarma davranışı ile bireysel iş performansı arasında negatif ve anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Tekstil çalışanlarının sanal kaytarma davranışı ile bireysel iş performansı arasında regresyon analizi sonuçlarına göre pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sanal kaytarma davranışının bireysel iş performansının %3,2’ünü açıklayabildiği görülmüş ve etki düzeyinin oldukça düşük olduğu anlaşılmıştır. Yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre; sanal kaytarma davranışı açısından sağlık ve tekstil sektörü çalışanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Sağlık sektörü çalışanlarının sanal kaytarma düzeylerinin, tekstil sektörü çalışanlarına göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Demografik değişkenler incelendiğinde ise; eğitim seviyesi bakımından lisansüstü mezunu sağlık çalışanlarının önemli sanal kaytarma davranışı, lise ve lisans mezunlarına göre daha düşük bulunurken; tekstil sektörü çalışanlarında lisansüstü mezunu olan çalışanların önemli sanal kaytarma davranışının, lise ve lisans mezunlarına göre daha fazla sıklık gösterdiği tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe primary aim of this study is to analyse the impact of the possible effects of cyberloafing behaviours of textiles and health sector employees based in Istanbul on their job performances. The secondary aim of this study is to identify whether there are differences in terms of demographic variables among the two different sector employees’ cyberloafing behaviours and their level of job performances. The results of the data analysis show that there is a negative and significant relation between cyberloafing behaviours of health sector employees and their individual job performances. According to the results of the regression analysis, a positive and significant relation was found among the cyberloafing behaviours of textile sector employees and their individual job performances. It is also observed that the cyberloafing behaviour is able to explain 3.2 % of individual job performance along with a rather low level of impact. According to the results of the independent sample t test, there is a significant variance among the health sector and textile sector employees in terms of serious cyberloafing behaviour. The levels of serious cyberloafing of health sector employees are found to be lower than the textile sector employees. Based on the analysis of the demographic variables, and in terms of level of education, it is found that the serious cyberloafing behaviour of health sector employees who are postgraduates is lower than high school graduates and university graduates; whereas the serious cyberloafing behaviour of textile sector employees who are postgraduates shows more frequency compared to high school graduates and university graduates.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSanal kaytarmatr_TR
dc.subjectSanal aylaklıktr_TR
dc.subjectSanal tembelliktr_TR
dc.subjectZamantr_TR
dc.subjectİş performansıtr_TR
dc.subjectCyberloafingen_US
dc.subjectCyberbludgingen_US
dc.subjectCyberslackingen_US
dc.subjectTimeen_US
dc.subjectIndividual performanceen_US
dc.titleSanal kaytarma ve iş performansı ilişkisi: Sağlık ve tekstil sektörü çalışanlarının karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeRelationship between cyberloafing and work performance: Comparison of health and textile industry workersen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage33tr_TR
dc.identifier.endpage62tr_TR
dc.identifier.volume9tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
Appears in Collections:2016 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_2.pdf471.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons