Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7277
Title: Richard Rosecrance’nin sistem modeli perspektifinden soğuk savaş sonrası uluslararası sistemin analizi
Other Titles: The analysis of post cold war international system from Richard Rosecrance’s system model perspective
Authors: Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Bölümü.
Yıldırım, Yusuf
Keywords: Uluslararası sistem
Siyasi elitler ve yöneticiler
ABD hegemonyası
Çok taraflı uluslararası yapı
Richard Rosecrance
International system
Politicial elites and manager
The US hegemony
Multilateral international structure
Issue Date: 20-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, Y. (2015). "Richard Rosecrance’nin sistem modeli perspektifinden soğuk savaş sonrası uluslararası sistemin analizi". International Journal of Social Inquiry, 8(2), 179-207.
Abstract: Westfalya Barış Antlaşmaları ile başlayan modern uluslararası ilişkilerde uluslararası sistemin yapısında, temel özelliklerinde ve aktör sayısında çeşitli dönemlerde farklı değişimler yaşanmıştır. Özellikle Post Westfalyan dönemin başlarında uluslararası sistemde ABD’nin siyasi, askeri ve ekonomik anlamda hegemon olduğu bir döneme şahit olmaktayız. Bu dönemde uluslararası sistemde yeni risk ve tehditleri içeren birtakım dinamikler görülmekte ve değişen güvenlik algısına paralel olarak da çeşitli dönüşümler yaşanmaktadır. Aynı şekilde diplomasi anlamında da farklı uygulamaların yaşandığı bir döneme girilmektedir. Çalışmada, Richard Rosecrance’nin uluslararası sistem tanımlamasında siyasi elitlerin ve yöneticilerin iç politikada karar alma mekanizmasındaki rolünden hareketle, Soğuk Savaş’ın hemen sonrasındaki dönemde uluslararası sistemin yapısı ve özelliklerine değinilmiştir. Bunun yanında devletlerin iç politikadaki ekonomik yapısının uluslararası sistemdeki politikalar üzerindeki rolü incelenmiştir. Ayrıca ABD’ye karşı gerçekleştirilen 11 Eylül 2001 Saldırıları sonrası yaşanan Post Westfalyan dönemde ABD önderliğinde diğer aktörlerin de katılımıyla oluşan uluslararası sistemin yapısında ve özelliklerinde ne gibi değişim ve dönüşümlerin yaşandığı ve bu durumun 2000’li yıllara nasıl yansıdığı analiz edilmiştir.
In the modern international relations starting with Westphalian Peace Treaties, the different changes occured in the structure main features and actor number of international system in different period. Particularly, in the early of Post Westphalian era, we have witnessed the period that in the international system USA has been hegemonic in the military, politic and economic sense. In this phase in the international system several dynamic faced involving new risks, threats and several transformations occured correspondingly changing security perception. Similarly, different practices occured in the meaning of diplomacy in this phase. At this study, act on role decision making mechanism in the internal politics of the political elites and managers in the Richard Rosecrance’s international system definition has touched upon the structure and characteristics of the international system in the post-Cold War era. In addition, the role of states’s internal economic policy on policies in the international system has been examined. It was analyzed what sort change and transformation in the structure and features of international system has experienced with the participation of other actors in the leadership of USA and how this situation was reflected in 2000s.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/322633
http://hdl.handle.net/11452/7277
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2015 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_2_6.pdf326.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons