Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7275
Title: Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihatları ışığında ticari şirketlerin yerleşme ve serbest dolaşım özgürlüğü
Other Titles: The freedom of establishment and mobility of corporations in consideration of European Union Law and European Court of Justice’s awards
Authors: Uludağ Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı.
Konyalı, Sinan Can
Keywords: Serbest dolaşım özgürlüğü
Yerleşme özgürlüğü
Tüzel kişilerin tanınması
Yerli-yabancı şirket
Avrupa Birliği Adalet Divanı
Freedom of movement and establishment
Recognition of legal persons
Distinction of foreign – domestic corporation
The situation of the commercial corporation statutes in Turkey
Decisions of the European Union Court of Justice
Issue Date: 28-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Konyalı, S. C. (2015). "Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihatları ışığında ticari şirketlerin yerleşme ve serbest dolaşım özgürlüğü". International Journal of Social Inquiry, 8(2), 115-153.
Abstract: Avrupa Birliği Ortaklık Mevzuatı’nda gerçek kişilere tanınan serbest dolaşım özgürlüğü, Kurucu Andlaşma’da yer alan hükümler gereğince tüzel kişilere de uygulanabilir niteliktedir. Bu durumun sonucu olarak herhangi bir Birlik üyesi devlette kurulan bir ticari şirket, Birlik’e üye diğer devletlerde, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmaksızın ticari faaliyette bulunabilecektir. Serbest dolaşım ve yerleşme özgürlüğü tüzel kişilerde, şirket merkezinin bir ülkeden diğerine taşınması; ya da diğer ülkelerde şube veya bağlı şirket açılması yoluyla sağlanmaktadır. Üye devletler, serbest dolaşım ve yerleşme özgürlüğü ilkesi uyarınca yabancı şirketlerin, ülkelerinde ticari faaliyette bulunmasına kısıtlama getiren iç hukuk hükümlerinden kaçınmak durumundadır. Tüzel kişilere tanınan bu iki hakkın altında yatan temel gaye ise yerli-yabancı şirket ayrımının ortadan kaldırılması suretiyle sermaye akışının hızlandırılması ve ortak pazar ekonomisinin sağlanmasıdır. Ancak üye devletlerin iç hukuk hükümleri ve kanunlar ihtilafı mevzuatlarındaki farklılıklar, uygulamada büyük sorunlara yol açmaktadır. Çalışmanın konusunu da; uygulamada karşılaşılan bu sorunların Ortaklık Mevzuatı ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında incelenmesi oluşturmaktadır.
The freedom of mobility granted to natural persons in the European Union Association Legislation is also applicable to the member state legal persons as per the provisions in the Founding Treaty. As a result, a commercial established in an EU member state can conduct commercial activities without any limitations in other EU member states. Freedom of mobility and establishment in legal persons is realized through the relocation of the corporation headquarters from one country to the other or through establishment of branches or affiliated corporations in other countries. Member states are obliged to refrain from legislating national legal provisions which restrict the commercial operations of foreign corporations in their country pursuant to the principle of freedom of movement and establishment. The main purpose of these two rights granted to the legal persons is to increase capital flow and promote common market economy through the ablosihment of foreign – domestic corporation distinction. However, the differences between member states' national legislation and the legislation regarding the conflict of laws lead to crucial problems in practice. This study focuses on the examination of these problems in the light of Association Legislation and the decisions of the European Union Court of Justice.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/322622
http://hdl.handle.net/11452/7275
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2015 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_2_4.pdf400.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons