Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7273
Başlık: The impact of Russia's historical economic position on Russian identity and nationalism
Diğer Başlıklar: Rusya’nın tarihsel-ekonomik konumunun Rus kimliği ve milliyetçiliği üzerindeki etkisi
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
Gökırmak, Mert
Anahtar kelimeler: Russian identity
Nationalism
Soviet Union
Capitalism
Modernization
Rus kimliği
Milliyetçilik
Sovyetler Birliği
Kapitalizm
Modernleşme
Yayın Tarihi: 10-May-2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gökırmak, M. (2015). "The impact of Russia's historical economic position on Russian identity and nationalism". International Journal of Social Inquiry, 8(2), 33-59.
Özet: It can be suggested that the formation of Russian national identity is shaped in line with economic developments and political nationalism with intersections where they have influence over one another. One important question to be answered at this point is how the economic developments in Russian Federation following the Dissolution of the Soviet Union affected the national identity of Russia. The main goal of this study is to fill in the gap between economic and political discourses, while revealing the historical connection between capitalism and nationalism in Russia. The study is primarily divided into three main periods and the events are explained based on such chronologies. The first one of these periods comprises modernization movements in Tsarist Russia and Russia's articulation across the global economy; the second one focuses on the socialist regime that began with the Soviet Union; and finally, the third one focuses on the time of Russian Federation.
Rusya’da ulusal kimliğin şekillenmesinde ekonomik gelişmeler ile politik milliyetçiliğin yan yana gittiği ve birbirlerini etkilediği söylenebilir. Özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya Federasyonu içinde yaşanan ekonomik gelişmelerin Rus ulusal kimliği üzerinde nasıl bir etki yaptığı, cevaplandırılması gereken önemli bir sorudur. Ekonomik ve politik yorumların arasındaki farkın kapatılması ve Rusya’da kapitalizm ve milliyetçilik arasındaki tarihsel ilişkilerin ortaya çıkarılması ise bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışma esasen üç ana döneme ayrılmakta ve yaşananlar bu tarihsel bölümlendirme üzerinden açıklanmaktadır. Bu dönemlerden ilki, Çarlık Rusya’sındaki modernleşme hareketleri ve Rusya’nın kapitalist dünya ekonomisine eklemlenme süreci, ikincisi Sovyetler Birliği ile başlayan sosyalist rejim ve üçüncüsü Rusya Federasyonu dönemidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/322610
http://hdl.handle.net/11452/7273
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Koleksiyonlarda Görünür:2015 Cilt 8 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
8_2_2.pdf294.69 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons