Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7272
Title: Tüketicilerin renk algısı ve cinsiyet: Pazarlama bakış açısından bir araştırma
Other Titles: Consumers’ color perception and gender: A research from marketing perspective
Authors: Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu.
Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Şen, Ayşe Bican
Özdemir, Erkan
Keywords: Renk
Renk algısı
Renk tercihi
Pazarlama
Cinsiyet
Color
Color perception
Color preference
Marketing
Gender
Issue Date: 3-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, A. B. ve Özdemir, E. (2015). "Tüketicilerin renk algısı ve cinsiyet: Pazarlama bakış açısından bir araştırma". International Journal of Social Inquiry, 8(1), 183-221.
Abstract: Fiziksel objelerin sahip olduğu renkler, insanların duygularını, düşüncelerini hatta fizyolojilerini dahi farklı şekillerde etkileyebilmektedir. Pazarlama açısından renk unsuru, yeni ürün geliştirme ve ürün yönetimi, fiyatlama, dağıtım ve tutundurma gibi pazarlamanın hemen her aşamasında dikkatle kullanılması gereken önemli bir faktördür. Bu çalışmanın amacı, pazarlama açısından kişilerin renk algısını cinsiyet değişkenini de dikkate alarak ortaya koymaktır. Araştırma verileri yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma Bursa/Türkiye gerçekleştirilmiş olup, elde edilen veriler frekans analiziyle değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda tüketicilerin renk algısı ve renk algısındaki cinsiyet farklılıkları ortaya konmuştur. Eğer cinsiyet değişkeni de dikkate alınırsa, pazarlama yöneticileri üründe ve ambalajında, ülke orijinini ifade etmede, marka ve şirket imajı oluşturmada, reklam kampanyalarında ve mağaza (çevrimiçi ve çevrimdışı) atmosferini oluşturmada renkleri etkin bir şekilde kullanabilirler.
The colors possessed by physical objects can affect people’s feelings, thoughts, and even physiology in different ways. In terms of marketing, color is an important factor that must be used with care at almost every stage of marketing such as product development, product management, pricing, distribution and promotion. The purpose of this study is to reveal the color perception of the people in terms of marketing by considering the gender variable. Survey data were collected by face-to-face survey method. The study was carried out in Bursa city/Turkey and the obtained data were evaluated by frequency analysis. As a result of the analysis, color perception of consumers and gender differences in color perception are revealed. If gender is taken into consideration, marketing executives can effectively use colors in their products and packaging, expressing the country’s origin, creating brand and company image, creating advertising campaigns, and creating a store (online and offline) atmosphere.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Erkan Özdemir’in danışmanlığında Ayşe Bican Şen tarafından hazırlanan "Pazarlamada Renk Unsuru Ve Bir Araştırma" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/354762
http://hdl.handle.net/11452/7272
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2015 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_7.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons