Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7269
Title: Osmanlı modernleşmesinin hukuk eksenli bir okuması: Reşat Kaynar’ın 'Türkiye’de hukuk devleti kurma yolundaki hareketler'i
Other Titles: A juridical-based reading of Ottoman modernisation: Reşat Kaynar’s ‘The movemenets towards founding a ‘rechtsaat’ in Turkey‘
Authors: Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Bölümü.
Erdem, Ekin
Keywords: Osmanlı modernleşmesi
Hukuk devleti
Yüzyıl
Reşat Kaynar
Sıddık Sami Onar
Ottoman modernization
Rechtstaat
19. Century
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdem, E. (2015). "Osmanlı modernleşmesinin hukuk eksenli bir okuması: Reşat Kaynar’ın 'Türkiye’de hukuk devleti kurma yolundaki hareketler'i". International Journal of Social Inquiry, 8(1), 79-103.
Abstract: Cumhuriyet dönemi tarihçilerinin Osmanlı modernleşmesine ilişkin incelemelerinde genellikle iki temel yaklaşımın ön plana çıktığı görülmektedir. Kültür-eksenli ilk yaklaşım, Fransız Devrimi’nden I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar uzanan gelişmeleri çağdaş ulusal kimliğinin oluşumu merkezinde ele alırken, iktisat-eksenli bakış açısı, aynı süreci tarım toplumundan kapitalist topluma geçiş sorunu bağlamında okumaktadır. Buna karşılık II. Dünya Savaşı sonundan itibaren etkisini hissettirmeye başlayan üçüncü bir yaklaşım, Osmanlı-Türk modernleşme tarihini, hukuk devletinin gelişim aşamaları çerçevesinde değerlendirmiştir. Tarihçi Reşat Kaynar’ın, İstanbul Hukuk Fakültesi profesörlerinden Sıddık Sami Onar’ın sınıflandırdığı devlet modelleri doğrultunda kaleme aldığı ‘Türkiye’de Hukuk Devleti Kurma Yolundaki Hareketler’ (1960) adlı eseri bu üçüncü bakış açısının dikkate değer bir örneğidir. Bu makalenin amacı, Türkiye’de hukuk eksenli tarih yazımının geçmişine ışık tutmaktır.
We meet two main approaches in the Ottoman history researches of Republican era historians: The cultural-based essays generally evaluate the events of modern age -from French Revolution to World War I- through the problematic of the emergence of modern national identity, while the economybased perspective handles the same process as transition from agricultural community to capitalist society. Meanwhile after the end of World War II, we encounter a third way of interprating the Ottoman-Turkish modernization, which is based upon the development of ‘rechtstaat’ (the rule of law) notion. Reşat Kaynar’s work, ‘The Movements Towards Founding a Rechtsaat in Turkey’ (1960), which was written upon the government models classified by Sıddık Sami Onar, professor of the Istanbul University Faculty of Law, represents a considerable example of this third view. The aim of this article is to throw light on the past of the juridical-based history-writing.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/354753
http://hdl.handle.net/11452/7269
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2015 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_4.pdf429.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons