Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7266
Title: Serbest bölgeler ve ekonomik işlevleri yönüyle değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of free zones and economic functions
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Çetinkaya, Özhan
Bektaş, Nur Belkıs
Keywords: Serbest bölgeler
Dış ticaret
İthalat
İhracat
Ekonomi
Free zones
Foreign trade
Import
Export
Economy
Issue Date: 14-Nov-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetinkaya, Ö. ve Bektaş, N. B. (2014). "Serbest bölgeler ve ekonomik işlevleri yönüyle değerlendirilmesi". International Journal of Social Inquiry, 7(2), 53-70.
Abstract: Serbest bölgeler küreselleşen dünya ekonomisinde liberalleşme hareketleriyle beraber kurulmuştur. Değişen dünya ekonomisinde serbest bölgelerin ticaret sistemi üzerinde önemli ekonomik etkileri bulunmaktadır. Özellikle, serbest bölgeler ülkelere istihdam olanakları, döviz geliri ve teknoloji transferi konusunda fayda sağlamaktadır. Serbest bölgeler Türkiye’de 1980 sonrası yaygın uygulama alanı bulmuştur. Günümüzde Türkiye’deki serbest bölge sayısı 21’e ulaşmıştır. Çalışmada serbest bölgeler kavramı, çeşitleri, amaçları, avantajları, dezavantajları ve ekonomik etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından serbest bölgelerin Türkiye ekonomisine katkıları incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında serbest bölgelerin Türkiye’deki durumu değerlendirilmiştir.
Free zones have established along with the movement of liberalization in the globalized world economy. In the fluctuant world economy, free zones have important economic effects on trade system. Especially, free zones provide employment opportunities, foreign exchange income and technology transfers to the countries. Free zone applications have had a wide spread scope in Turkey after 1980. Today, the total number of free zones have reached 21 in Turkey. In this study, the concept of free zones, varieties, aims, advantages, disadvantages and economic impacts were tried to be explained. Then, contributions of free zones were analyzed on Turkish economy. According to results of analysis, the status of free zones was evaluated in Turkey.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/285179
http://hdl.handle.net/11452/7266
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2014 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_2_4.pdf344.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons