Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7265
Title: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde vergi teşvikleri ve etkinliği: Türkiye uygulaması
Other Titles: Tax incentives in research and development activities: Turkish practice
Authors: Ömür, Özgür Mustafa
Uludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.
Giray, Filiz
Keywords: Araştırma ve geliştirme
Vergi teşvikleri
Teknoloji
Yenilik
Ar-Ge harcamaları
Research and development
Tax incentives
Technology
Innovation
R&D expenditures
Issue Date: 11-Oct-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Giray, F. ve Ömür, Ö. M. (2014). "Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde vergi teşvikleri ve etkinliği: Türkiye uygulaması". International Journal of Social Inquiry, 7(2), 31-51.
Abstract: Günümüz ekonomilerinde, teknolojik yenilikler ülkelerin gelişmesi için önemli unsurlardan biridir. Ülkeler teknolojik yeniliklere sahip olabilmek için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yatırım yapmalıdır. Piyasa başarısızlığı nedeniyle, Ar-Ge yatırımlarını teşvik etmek amacıyla ülkeler bazı teşvik araçları kullanırlar. Bu araçlardan birisi de vergi teşvikleridir. Türkiye 2000’li yıllarda Ar-Ge faaliyetlerine yönelik önemli vergisel teşvikler sağlanmıştır. Bu teşvikler genellikle Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnası şeklindedir. Bu çalışmada söz konusu teşvik politikaları ve bu politikaların etkinliği kapsamlı olarak incelenecektir.
In the current economies, technological innovations are one of the most important considerations because of development of countries. The countries should invest research and development (R&D) activities in order to have the technological innovations. Owing to the failure of the market, the countries use some incentive instruments to encourage investments for R&D activities. The one of these instruments is the tax incentives. In 2000’s, Turkey has provided important tax incentives for R&D activities. These incentives usually include tax deduction and exception for R&D activities. In this study, these incentives policies and their efficiency are investigated as comprehensive approach.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/285173
http://hdl.handle.net/11452/7265
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2014 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_2_3.pdf347.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons