Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7251
Title: Endometrial kanserlerin lokal evrelendirilmesinde manyetik rezonans görüntülemenin tanı değeri
Other Titles: Diagnostic value of magnetic resonance imaging in local staging of endometrial cancers
Authors: Özyaman, Tuğba
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Endometrial neoplazmlar
Endometrial neoplasms
Manyetik rezonans görüntüleme
Magnetic resonance imaging
Ürogenital sistem
Urogenital system
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özyaman, T. (1996). Endometrial kanserlerin lokal evrelendirilmesinde manyetik rezonans görüntülemenin tanı değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Endometrial kanser günümüzde kadın genital sisteminin en sık görülen ve prognozu en iyi olan malignitesidir. Tedavi hastalığın yaygınlığı ve patolojik prognostik faktörlere göre değişmektedir. Cerrahi-patolojik evrelemeyle elde edilen veriler hastaya özgü tedavi şeklini belirler. Ancak cerrahi evreleme amacıyla yapılacak lenf nodu diseksiyonunun derecesi hakkında henüz görüş birliği oluşmamıştır. Medikal açıdan riskli hastalarda radikal lenf nodu diseksiyonu mortaliteyi arttırmaktadır. Operasyon öncesi görüntüleme yöntemleriyle prognostik faktörler hakkında cerraha fikir vermek lenf nodu diseksiyonunun derecesinin planlanmasını sağlayabilir. Bu çalışmada endometrial kanserlerin lokal evrelendirilmesinde manyetik rezonans (MR) görüntülemenin tam değerini araştırmayı amaçladık. Histolojik olarak endometrial kanser tanısı konmuş 19 hastaya MR tetkiki yapıldı. Kontrastsız Tl A, T2A ve dinamik kontrastlı imajlar birlikte değerlendirilerek myometrial invazyon derecesi, servikal yayılım, adneksiyal, parametrial, vaginal metastaz, rektum ve mesane invazyonu, pelvik lenf nodlan araştırıldı, lokal evreleme yapıldı. Bulgular cerrahi patolojik evreleme sonuçlan ile karşılaştınldı. Endometriumda sınırlı ve yüzeyel invazyon yapmış tümörleri derin invazyon yapmış tümörlerden ayırmada MR'm sensitivitesi %90, spesifîsitesi %77, doğruluğu %84, PPD'i %81 ve NPD'i %77, servikal invazyonun değerlendirilmesinde sensitivite, spesifisite, doğruluk oranlan, PPD ve NPD'leri %100 olarak hesaplandı. Parametrial ve adneksiyal invazyonun değerlendirilmesinde ise yüksek oranda yanlış negatif sonuçlar elde edildi. İstatistik sonuçlarımız ile literatür verileri arasında minimal farklılıklar bulunmakla birlikte genel olarak uyumluydu. Sonuç olarak MR, histolojik olarak tam konmuş endometrial kanserlerde büyük bir doğrulukla myometrial invazyon derecesini ve servikal yayılımı beliryebilmektedir. Adneksiyal, parametrial ve vaginal yayılımın değerlendirilmesinde ise daha fazla deneyime, gastrointestinal sistem için kontrast madde kullanımına ve peristaltik hareketlerin azaltılması için yeni yöntemlere gerek duyulmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7251
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048963.pdf
  Until 2099-12-31
5.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons