Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7250
Title: Technetium 99m perteknetat ile operasyonların mide asit salgısı üzerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effects of operations on gastric acid secretion with Technetium 99m pertechnetate
Authors: Sözer, Ali Muhsin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Cryptosporidium
Diyare
Dışkı
Enzime bağlı immünosorbent testi
Gastrik asit
Kromatografi
Teknesyum Tc-99m
Vagotomi
Diarrhea
Feces
Enzyme-linked immunosorbent assay
Gastric acid
Chromatography
Technetium Tc-99m
Vagotomy
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sözer, A. M. (1986). Technetium 99m perteknetat ile operasyonların mide asit salgısı üzerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Trunkal vagotominin amacı midede hipoasidite sağlanmasıdır.Yapılan ameliyatların amaca ulaşıp ulaşmadığının saptanması için bu güne kadar uygulanan birçok yöntemin sonuçları hala tartışma konusudur. Bu invaziv rnetodlar vagotominin tamlığı hakkında yeterli sonuçlar verememektedir Bu çalışmada vagotominin tanrılığının saptanması ve vagotomiye ilave olarak, yapılan drenaj ameliyatları ile rezeksiyon ameliyatlarının, mide asit sekresyon düzeyleri karşılaştırıldı. 99mTc perteknetat'ın intravenöz yoldan verildiği zaman, mideden Hcl eşdeğerde olan perteknik asit şeklinde sekrete olması prensibinden yararlanarak, çalışma gerçekleştirildi. Çalışma, Mart 1985-Ekim 1986 tarihleri arasında U.Ü.Tıp Fak.Genel Cerrahi Anabilim Dalına başvuran otuz opere, on duodenal ülserli ve on normal gönüllü kişilerden oluşan toplam elli kişide yapıldı Bu amaçla. mideden salgılanan perteknik asit miktarları Gamma Camera aracılığı ile saptanıp, sintigrafileri çekildi. Alınan değerlerin ortalamaları gruplar arası karşılaştırıldı.. Sonuçta trunkal vagotomi antrektomi uygulanan olgularda asit salgısında düşüş anlamlı bulundu. Bu çalışmada trunkal vagotominin tamlığının saptanması ve asit salgısına etkileri araştırıldı. Trunkal vagotomiye ilave edilen drenaj veya rezeksiyon yöntemlerinin üstün yönleri incelendi. Bu metodla mide asit sekresyonunun azaltılması için trunkal vagotomi+antrektominin seçkin bir yöntem olduğu ortaya kondu. Ayrıca vagotominin tamlığının saptanmasında başta Hollander testi olmak üzere bu güne kadar ortaya konan diğer yöntemlerden gerek kullanım kolaylığı gerekse sonuçlarının doğrulup yönünden üstünlükleri gösterildi önümüzdeki günlerde oldukça yaydın kullanım alanı bulacağı düşünülebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7250
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071380.pdf4.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons