Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7241
Başlık: Tavşanlarda seftriakson ile oluşturulan deneysel epilepsi nöbetleri üzerinde MK-801'in antiepileptik etkisi
Diğer Başlıklar: Antiepileptic effect of MK-801 on experimental epilepsy attacks with ceftriaxone in rabbits
Yazarlar: Erim, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Antikonvülsanlar
Dizocilpine maleate
Epilepsi
Seftriakson
Tavşanlar
Anticonvulsants
Epilepsy
Ceftriaxone
Rabbits
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Erim, M. (1993). Tavşanlarda seftriakson ile oluşturulan deneysel epilepsi nöbetleri üzerinde MK-801'in antiepileptik etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Epilepsinin tedavisine yönelik çalışmalar, uzun süredir devam etmesine rağmen arzu edilen düzeye gelmemiştir. Epilepsinin nedeni ve epileptik nöbetlerin oluşum mekanizmaları üzerindeki araştırmalar devam etmektedir. Epilepsiye yol açan mekanizmalardan biri eksitatör aktivitedeki artıştır. Bu artışı önleyen ilaçlar üzerindeki çalışmalar sürmektedir. Çalışmamızda NMDA antagonisti olan MK-801'in antiepileptik etkisi tavşanlarda Seftriakson ile oluşturulmuş epileptik model üzerinde araştırılmıştır. Nöbet öncesi koruyucu tedavi olarak MK-801 lmg/kg dozda verilmiş, EEG ve klinik gözlem ile etkinliği değerlendirilmiştir. MK-801 kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, antikonvülzan etkisi anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Çalışma grubundaki 10 tavşandan, 6 tanesinde nöbet gözlenmezken, 4 tanesinde nöbet başlama süresinin uzadığı görülmüştür. Bu çalışma MK-801'in antiepileptik etkisini desteklemektedir, ancak bu konu ile ilgili ayrıntılı çalışmalara gereksinim vardır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7241
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
031286.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.23 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons