Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7236
Title: Bursa ili bazı ilçelerinin (Gemlik, Mudanya, İznik, Orhangazi) likenleri üzerinde taksonomik incelemeler
Other Titles: Taxonomic investigations on lichens of some districts (Gemlik, Mudanya, İznik, Orhangazi) Bursa city
Authors: Öztürk, Şule
Aydın, Seyhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Likenler
Liken florası
Bursa
Türkiye
Lichenes
Flora of Lichen
Issue Date: 17-Jul-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, S. (2002). Bursa ili bazı ilçelerinin (Gemlik, Mudanya, İznik, Orhangazi) likenleri üzerinde taksonomik incelemeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa il sınırlan içinde yer alan, Gemlik, İznik, Mudanya ve Orhangazi ilçelerine ait liken florasının belirlenmesi amaçlanmıştır. 27.07.2000-20.07.2001 tarihleri arasında, 90 istasyondan, toplam 1507 adet liken örneği toplanmış ve 63 cinse ait 180 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 134'ü çalışma alanı, 69 'u Bursa ili, 3'ü Türkiye liken florası için yeni kayıttır. Türkiye için yeni kayıt olan türler Arthania dispersa (Schrader) Nyl., Eopyrenula leucoplaca (Wall.) R. C. Harris, Opegrapha herbafum Month. 'dur. İncelenen örneklerin % 67,3 'ü epifitik, % 28,7'si saksikol ve % 4'ü terriköl türlerden oluşmaktadır. Epifitik türlerin % 57,4'ü geniş yapraklı ağaçlarda, % 4, Fi iğne yapraklı ağaçlarda, % 5,8'i çalılar üzerinde gelişmektedir. Saksikol türlerin % 13'ü kalkerli kaya, % 11,7'si silisli kaya ve % 4'ü beton, duvar, kiremit gibi yapay substratlarda; terriköl türlerin ise % l'i kalkerli, % 3'ü silisli topraklarda saptanmıştır. Tespit edilen liken taksonlarının yer aldığı 63 cinsin 3 8 'inin kabuksu, 14'ünün yapraksı, 6'sının pulsu, 4'ünün dalsı ve 1'inin de dimorfik yapıda olduğu saptanmıştır. 145 liken taksonu ile çalışma alanındaki en zengin ilçe olan İznik'i sırasıyla, Gemlik (9Q), Mudanya (88), Orhangazi (80) ilçeleri takip etmektedir.
In this study, the lichen flora of Gemlik, iznik, Mudanya and Orhangazi districts in city of Bursa was investigated. A total of 1507 lichen samples were collected from 90 stations between 27.07.2000 and 20.07.2001 years and 180 lichen taxa belonging to 63 genera were determined. From these taxa, 134 lichen taxa for research area, 69 lichen taxa for Bursa and 3 lichen taxa for Türkiye are new records. The new records for Türkiye are, Arthonia dispersa (Schrader) Nyl, Eopyrenula leucoplaca (Wall.) R. C. Harris, Opegrapha herbarum Month.. The percentages of epiphytic, saxicolous and terricoloüs lichen species of identified samples are 67,3 %, 28,7 %, 4 % respectively. The percentage of the epiphytic lichen species growing on broad-leaves trees is 57,4 %, on pin-leaved trees is 4,1 % and on shrubs is 5,8 %. For the saxicolous lichen species, the percentage of growing on the calcareous rocks is 13 %, on silicicolous rocks is 11,7 % and artificial substrats such as mortar, wall, tile is 4 %. However for the terricolous species the percentage of growing on calcicolous soils is 1 % and silicolous soils is 3 %. In all 63 genera detected from lichen taxa, 38 corticolous, 14 foliose, 6 squamulose, 4 fruticose and 1 dimorphic were investigated. Because of having 145 lichen taxa, İznik is the richest district in the research area and its followed by Gemlik (90), Mudanya (88), Orhangazi (80) district.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7236
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128426.pdf
  Until 2099-12-31
13.2 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons