Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7235
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇarlı, K. Tayfun-
dc.contributor.authorCaner, Vildan-
dc.date.accessioned2020-01-28T07:36:27Z-
dc.date.available2020-01-28T07:36:27Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.citationCaner, V. (2000). Broyler ve yumurtacı tavuklarda salmonella taşıyıcılığının belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7235-
dc.description.abstractBu çalışmada Bursa, Bandırma, Eskişehir ve İstanbul bölgelerindeki tavuk kesimhanelerinde 28 broyler ve 5 yumurtacı tavuk sürüsünden 814 sekum örneği alındı. İzolasyon çalışmalarından önce, Salmonella izolasyon sisteminin duyarlılığı 1 cfû g"1 olarak belirlendi. Tetrathionate-hajna broth, birincil zenginleştirme (PE) ve gecikmiş ikincil zenginleştirme (DSE) için kullanıldı, ve koloniler Xylose Lysine Tergitol 4 (XLT4) agar ve Brilliant Green Novobiocin (BGN) agar'da gözlendi. Salmonella-şüpheH koloniler daha sonra biyotiplendirildi ve serotiplendirildi. XLT4 agar ile PE'dan 68 ve DSE'dan 119 Salmonella izolasyonu yapılırken, PE ve DSE sonrası BGN ile izole edilen salmonellalann sayısı sırası ile 38 ve 106'ydı. PE sonrası izolasyon % 10.1 oranında yapılırken, DSE sonrası bu oran % 17.7'ye çıktı. Broyler sürülerin % 39.3'ünden ve yumurtacıların ise % 60.0'ından Salmonella izolasyonu yapıldı. Broyler sürülerdeki izolatlarm % 81.8'inin Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis, % 9. Tinin S. serovar Agona ve % 9. Tinin S. serovar Thompson ve Sarajane olduğu serolojik olarak identifiye edilirken, yumurtacı sürülerden izole edilen tüm izolatlar S. serovar Enteritidis olarak serotiplendirildi. Türkiye'de, S. serovar Thompson ve Agona'nın kanatlılardan izolasyonu ilk kez yapıldı. S. serovar Sarajane'in tavuklardan izolasyonu ise dünyada ilk rapordur. Disk difüzyon yöntemi ile, tüm serovarlann incelenen 12 antibiyotik arasında erythromycin5 e dirençli ve quinolonlara (norfloxacin, danofloxacin ve enrofloxacin) duyarlı oldukları bulundu, ancak 4 sürüden izole edilen 40 adet S. serovar Enteritidis'in nalidixic acid'e dirençli olduklarıgözlendi. İzolatlar, kullanılan diğer antibiyotiklere duyarlılıklarında bazı farklılıklar gösterdi. Amplifikasyon, görüntüleme ve ısı eğrisi analizlerini eş zamanlı olarak yapabilen Salmonella- genus-spesifik Light Cycler PCR (LC-PCR) ile, identifikasyon süresi 25 dk.'ya, toplam izolasyon ve identifikasyon süresi 48 saate indirildi. Bu veriler, Türkiye'de tavuk sürülerinde S. serovar Enteritidis, Thompson, Agona ve Sarajane'in varlığını ve LC- PCR'ın Salmonella izolatlarmın hızlı identifikasyonu için uygulanabilirliğini göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, 814 cecal samples were taken from 28 broilers and 5 layer flocks in poultry slaughterhouse in Bursa, Bandırma, Eskişehir and Istanbul districts. Before isolation attempts, sensitivity of Salmonella isolation system was determined as 1 cfu g"1. Tetrathionate- hajna broth was used for primary (PE) and delayed secondary enrichments (DSE), and colonies were observed on Xylose Lysine Tergitol 4 (XLT4) and Brilliant Green with Novobiocin (BGN) agars. Salmonella- suspected colonies were then biotyped and serotyped. While 68 salmonellae from PE and 119 from DSE were isolated with XLT4 agar, numbers of salmonellae isolated with BGN agar after PE and DSE were 38 and 106, respectively. The isolation percentage was 10.1 with PE and this rate raised to 17.7 % with DSE. Salmonella was isolated from 39.3 % of broiler flocks and 60.0 % of layers. All the Salmonella isolates from layers were serotyped as Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis, while the isolated salmonellae from broilers were serologically identified as S. serovar Enteritidis (81.8 %), S. serovar Agona (9.1 %), and S. serovars Thompson and Sarajane (9.1 %). Isolations of S. serovar Agona and S. serovars Thompson,.are for the first time from poultry in Turkey. The isolation of S. serovar Sarajane from chicken was the first report in the world. All the serovars were found to be resistant to erythromycin and sensitiveto three quinolones (norfloxacin, danofloxacin and enrofloxacin) among 12 different antibiotics by disc diffusion test, but resistancy to nalidixic acid was observed in 40 S. serovar Enteritidis from four flocks. The isolates showed some variations in susceptibility to other antibiotics tested. By Sa/morae/Za-genus-specific Light Cyler PCR, which is able to make amplification, detection and thermal peak analysis simultaneously, identification time could be decreased to 25 min., total time for isolation and identification was reduced to 48 h. These data demonstrates the presence of S. serovar Enteritidis, Thompson, Agona and Sarajane in chicken flocks in Turkey, and applicability of Light Cyler PCR to rapid identification of Salmonella isolates.en_US
dc.description.sponsorshipİontek Biyoteknoloji AR&GE Ltd. Şti.tr_TR
dc.format.extent89 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSalmonella serovartr_TR
dc.subjectPolimeraz zincir reaksiyonutr_TR
dc.subjectTavuktr_TR
dc.subjectSalmonella serovarsen_US
dc.subjectPoultryen_US
dc.subjectPolymerase chain reactionen_US
dc.titleBroyler ve yumurtacı tavuklarda salmonella taşıyıcılığının belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of salmonella carriage in broiler and layer hensen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
099136.pdf
  Until 2099-12-31
3.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons