Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7226
Başlık: Endüstriyel önemi olan polimerlerin değişik çözgen içeren çözelti ortamlarındaki bazı temel fizikokimyasal faktörlerin belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Determination of main physicochemical factors of industrial polymers in solution phase which contains different solvents
Yazarlar: Cebe, Mustafa
Öztürk, Elif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Adsorpsiyon
Adsorpsiyon kinetiği
Polimerler
Yüzey modifikasyonu
Adsorption
Adsorption kinetic
Polymers
Surface modification
Yayın Tarihi: 27-Mar-2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Öztürk, E. (2002). Endüstriyel önemi olan polimerlerin değişik çözgen içeren çözelti ortamlarındaki bazı temel fizikokimyasal faktörlerin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada çeştli endüstriyel polimerik maddelerin çözelti ortamındaki adsorbsiyon özellikleri incelenmiştir. POM (polioksimetilen, PA6 NATUREL, PA6 GFR30 GRİ ve PC'nin (polikarbonat)) su ve toluen içeren ortamdaki hacim ve yoğunluk değişmeleri belirlenmiştir. Çözgen ile yüzey değişikliğine uğratılan polimerlerin, 30, 40, 50 ve 60 °C'de 50, 100, 150 ve 200 ppm başlangıç konsantrasyonuna sahip Cu2+, Co2+ ve Zn2+ iyonlarını içeren çözelti ortamlarından bu iyonların adsorblanmasına ilişkin Langmuir ve Freunlich katsayıları ( a ve n) belirlenmiştir. Bu katsayıların sıcaklıkla değişimi incelenmiştir. Ayrıca bu sıcaklık aralığında herbir başlangıç konsantrasyonundaki adsorbsiyon entalpileri hesaplanarak entalpi değişimleri incelenmiştir.
In this study, the properties of various industrial polymeric substances which ara dissolute were investigated Changes of volume and density of POM, PA6 NATUREL, PA6 GFR30 GRİ in solutions which contain water and toluol were determined. Langmuir and Freundlich adsorption- coefficients (a and n) of polymers surface of which were modiflcated with solvent are related to adsorption degrees of Cu+2, Co+2 and Zn+2 ions from solvent phase which contains Cu+2, Co+2, Zn+2 ions at various initial concentrations namely 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm. The experiments for every systems were repated at 30 °C, 40 °C, 50 °C and 60 °C. The changes of this of this coefficients with temperature were investigated. In the other step, the enthalpies were determined in this temperature range for each initial concentration of polymers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7226
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
128416.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.75 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons