Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7214
Title: Yatılı ilköğretim bölge okullarının varlığının velilerin çocuklarını okula göndermeleri üzerinde etkisi
Other Titles: The effect of the presence of regional boarding primary schools on parents' sending their children to school
Authors: Özuçucu, Aynur Oksal
Sönmez, Metin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Veliler
Primary education students
Parents
Yatılı ilköğretim bölge okulları
Regional boarding primary education schools
Students
Öğrenciler
İlköğretim okulları
Primary education schools
İlköğretim öğrencileri
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sönmez, M. (2000). Yatılı ilköğretim bölge okullarının varlığının velilerin çocuklarını okula göndermeleri üzerinde etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmayla Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının varlığının, velilerin, çocuklarını okula göndermeleri üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Kısaca, bu araştırmayla velilerin Yatılı İlköğretim Bölge Okullarını tercih nedenleri araştırılmak istenmiştir. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının varlığının, velilerin, çocuklarını okula göndermeleri üzerindeki etkisi araştırmanın temel değişkenlerini oluşturmaktadır. Bu değişkenler arasındaki ilişkiler, velilerin anket sorularına verdiği cevaplar ışığında ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma, Muş ili Korkut ilçesine bağlı 32 köyde ikamet eden ve çocuklarını Korkut Yatılı İlköğretim Bölge Okulu' na gönderen 514 veli ile anket yapmak suretiyle yapılmıştır.32 köyde ikamet eden 514 veli araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın Muş ilinde yapılması tesadüfü değildir. Araştırmanın bu ilde yapılmasının nedeni, Türkiye'de Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun en fazla bu ilde bulunmasından dolayıdır. Evreni temsil etme gücünün daha fazla olacağı varsayılarak araştırma Muş ilinde yapılmıştır. Muş ili, 10 adet Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna sahip olması itibariyle örneklem olarak seçilmiştir. Anket uygulanan veliler, mutlaka çocuğu yatılı okulda okuyan velilerdir. Verilerin analizinde kullanılan istatistiksel teknik yüzde (%) hesaplama tekniğidir. Bu araştırmayla, Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının varlığı ile, velilerin, çocuklarım okula göndermeleri arasında önemli bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmanın sonuçlarına bakılırsa, velilerin Yatılı İlköğretim Bölge Okullarım tercih etmelerinin çeşitli nedenleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerden bazıları şunlardır: Köylerinde okul bulunmaması, çocukların tüm79 ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması, YİBO' lann daha kaliteli bir eğitim vermesi, YİBO' lardaki öğrencilerin daha başarılı olmaları, köy okullarına öğretmen gelmemesi, YİO' lann daha disiplinli olması ve çok çeşitli imkanlara sahip olması, YİBO öğrencisinin daha çok sorumluluk sahibi olması ve üst öğrenim kurumlarına daha çok devam etmeleri vb. nedenler, velilerin yatılı okulu tercih etmelerinde etkili olmuştur. Araştırmada, Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının tarihçesi, yatılı okullarla ilgili bazı endişeler, yatılı okulların kurulmasını zorunlu kılan nedenler, YİBO' lann kuruluş amaçlan da ele alınıp incelenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler analiz edilerek, yatılı okullar ile ilgili daha önce yapılmış araştırmalann verilerinden ve bulgularından yeri geldikçe faydalamlmıştır. Araştırmanın "öneriler" kısmında da belirtildiği gibi, bu araştırma ile ilgili daha kapsamlı bir devam araştırmasının yapılmasının ve yatılı okullar ile ilgili yeni kararların alınmasının, yatılı okulların kapasitelerinin arttınlmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7214
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
096158.pdf
  Until 2099-12-31
3.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons